Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wszystkie sprawy są załatwiane na bieżąco w formie pisemnej lub ustnej. W sprawach ważnych rodzice są informowani poprzez ogłoszenia na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej. Zarządzenia dyrektora umieszczane są na bieżąco do wiadomości pracowników na tablicy ogłoszeń, w miejscu widocznym w przedszkolu.

Sprawy załatwiane są:

• telefonicznie/fax: 77 4835323
• listownie: ul. Leszka Białego 7 , 47- 232 Kędzierzyn- Koźle
• e-mail: pp24@kedzierzynkozle.pl
• osobiście, w godzinach pracy przedszkola - u dyrektora placówki
• dodatkowo sprawy wychowawcze-opiekuńcze osobiście z wychowawcami grup.