Zasady funkcjonowania

Organizacja Przedszkola

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny zgodnie z projektem organizacyjnym.
 2. Przerwy wakacyjne w pracy przedszkola ustalone są przez organ prowadzący zgodnie z planem urlopów na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 – do 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 dzieci.
 5. Przedszkole jest placówką 5 oddziałową, mieszczącą się w jednym budynku.
 6. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa  arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
 7. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 8. Arkusz organizacji przedszkola określa:       
 • czas pracy poszczególnych oddziałów,
 • liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
 • ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący,
 • terminy przerw w pracy przedszkola,
 • dodatkowe zajęcia prowadzone na terenie placówki.

     9. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
      przedszkola i Radę Pedagogiczną.
    10. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad 

danym  oddziałem, ustala dla danego oddziału dzień aktywności dziecka, z uwzględnieniem    wymagań zdrowotnych, higienicznych  dostosowanych do wymagań programowych