Zasady funkcjonowania

Organizacja Przedszkola

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny zgodnie z projektem organizacyjnym.
2. Przerwy wakacyjne w pracy przedszkola ustalone są przez organ prowadzący zgodnie z planem urlopów na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle.
3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 –do 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 dzieci.
5. Przedszkole jest placówką 5 oddziałową, mieszczącą się w jednym budynku.
6. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
7. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
8. Arkusz organizacji przedszkola określa:
• czas pracy poszczególnych oddziałów,
• liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
• ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący,
• terminy przerw w pracy przedszkola.
9. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
przedszkola i Radę Pedagogiczną.
10. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału dzień aktywności dziecka, z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych, higienicznych i dostosowanych do wymagań programowych – zasada pracy higieny umysłowej.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zasady funkcjonowania 
Utworzył: administrator_bip_p26 
Data utworzenia: 2016-09-29 22:46:42 
Przygotował: administrator_bip_p26 
Odpowiedzialny: Dyrektor przedszkola 
Ostatnio modyfikował: administrator_bip_p26 
Data modyfikacji: 2016-10-03 18:06:53 
Statystyki  »   Szczegóły  »