Sprawowane funkcje

Organy Przedszkola

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola;
  Funkcję dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 26 w Kędzierzynie – Koźlu pełni:
  mgr Małgorzata Bandurska
  tel. 77 – 483-40-23

  Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz i jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników w nim zatrudnionych. Pełni także funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej. Główne zadania dyrektora:
  ·    kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną;
  ·    organizuje działalność przedszkola;
  ·    jest organem nadzoru pedagogicznego;
  ·    jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
  ·    wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
 2. Rada Pedagogiczna;

  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola, w którego skład wchodzą wszyscy nauczyciele w  nim zatrudnieni.

  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji:
  ·    zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
  ·    uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
  ·    podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
  ·    opiniuje zestaw programów nauczania;
  ·    opiniuje projekt finansowy;
  ·    opiniuje ramowy rozkład dnia i tygodnia w przedszkolu;
  ·    uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest kolegialnym organem reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Sprawowane funkcje 
Utworzył: administrator_bip_p26 
Data utworzenia: 2016-10-01 22:04:15 
Przygotował: administrator_bip_p26 
Odpowiedzialny: Dyrektor przedszkola 
Ostatnio modyfikował: administrator_bip_p26 
Data modyfikacji: 2016-10-03 17:58:19 
Statystyki  »   Szczegóły  »