Organy przedszkola

Organami Publicznego Przedszkola Nr 26 są:

  1. Dyrektor przedszkola,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Rada Rodziców.


Dyrektor przedszkola ustala zasady wymiany informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych decyzjach. Główna formą działalności i przepływu informacji są zebrania poszczególnych organów, w ramach których podejmowane są uchwały i dokonywane oceny oraz wyciągane wnioski z ich realizacji.

DYREKTOR

Na czele przedszkola stoi dyrektor wyłoniony w drodze konkursu przez organ prowadzący, który kieruje całokształtem działalności przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie – Karta Nauczyciela, we współdziałaniu z organem prowadzącym przedszkole, radą pedagogiczną, rodzicami i organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz realizuje inne zadania wynikające ze szczegółowego przydziału czynności dyrektora, zatwierdzone przez organ prowadzący. Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w STATUCIE..

Obecnie w Publicznym Przedszkolu Nr 26 im. Czesława Janczarskiego w Kędzierzynie-Koźlu dyrektorem jest     Pani mgr Małgorzata Bandurska, nauczyciel dyplomowany.


RADA PEDAGOGICZNA

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki w skład której wchodzi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 26. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Organy przedszkola 
Utworzył: administrator_bip_p26 
Data utworzenia: 2016-10-03 18:25:14 
Przygotował: administrator_bip_p26 
Odpowiedzialny:  
Ostatnio modyfikował: administrator_bip_p26 
Data modyfikacji: 2016-10-03 18:27:18 
Statystyki  »   Szczegóły  »