Organy Przedszkola

Organy Przedszkola


Organami przedszkola są:

 • Dyrektor Przedszkola;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców.
 • Rada Przedszkola

I Dyrektor Przedszkola

Funkcję dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Kędzierzynie – Koźlu pełni:

mgr Justyna Ilnicka
tel. 77 - 483 - 23 - 25

email: sekretariat@pp6kasztankowe.pl

Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz i jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników w nim zatrudnionych. Pełni także funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej. Główne zadania dyrektora:

 • kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną;
 • organizuje działalność przedszkola;
 • jest organem nadzoru pedagogicznego;
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 • wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

II Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola, w którego skład wchodzą wszyscy nauczyciele w nim zatrudnieni. Rada  Pedagogiczna w ramach kompetencji:

 • zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
 • uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
 • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 • opiniuje zestaw programów nauczania;
 • opiniuje projekt finansowy;
 • opiniuje ramowy rozkład dnia i tygodnia w przedszkolu;
 • uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

III Rada Rodziców

Rada Rodziców jest kolegialnym organem reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Organy Przedszkola 
Utworzył: administrator_bip_p6 
Data utworzenia: 2012-02-05 14:45:02 
Przygotował:  
Odpowiedzialny:  
Ostatnio modyfikował: administrator_bip_p6 
Data modyfikacji: 2015-11-02 14:59:28 
Statystyki  »   Szczegóły  »