Organizacja czsu pracy

Organizacja czasu pracy

Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:00.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola, zatwierdzany przez organ prowadzący. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:

  1. czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów,
  2. liczbę pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych, ilość stanowisk kierowniczych oraz liczbę dzieci,
  3. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
  4. przydział godzin pracy dla poszczególnych pracowników oraz przydział godzin ponadwymiarowych stałych dla nauczycieli,
  5. rodzaj dodatkowych zajęć dla dzieci.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem terminowych przerw w pracy przedszkola zatwierdzonych w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny. Pod pojęciem tych przerw rozumie się przerwę wakacyjną w lipcu lub sierpniu każdego roku.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Organizacja czsu pracy 
Utworzył: administrator_bip_p6 
Data utworzenia: 2016-06-25 22:42:38 
Przygotował: Justyna Ilnicka 
Odpowiedzialny: Justyna Ilnicka 
Ostatnio modyfikował: administrator_bip_p6 
Data modyfikacji: 2016-06-25 22:45:45 
Statystyki  »   Szczegóły  »