status prawny podmiotu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Kędzierzynie-Koźlu działa na podstawie:

* Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
* Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
* Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
* Statutu,
* Zarządzeń Kuratora,
* Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
* Ramowego planu pracy szkoły,
* Planu rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11,
* Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
* Regulaminów:
     - Regulaminu Rady Pedagogicznej.
     - Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
     - Regulaminu Rady Rodziców
     - Regulaminów szczegółowych, w tym regulaminu świetlicy, biblioteki szkolnej, szatni,sali gimnastycznej, pracowni komputerowej.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Kędzierzyn-Koźle.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.