udostępnianie informacji publicznej

Stosownie do obowiązujących przepisów prawa każdy obywatel ma prawo wglądu do dokumentów powstałych w związku z wykonywaniem zadań publicznych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 11 w Kędzierzynie -Koźlu.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 j.t.) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
wyłożenia, wywieszenia informacji w urzędzie w miejscu ogólnie dostępnym,
udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).
Dokumentacja wyłączona ze względu na ograniczenie jawności może być udostępniania wyłącznie osobom i instytucjom do tego upoważnionym zgodnie z art. 5 ustawy.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11  jest obowiązane powiadomić o powodach opóźnienia i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Kędzierzynie -Koźlu nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie. W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępniania informacji oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu poniesie dodatkowe koszty, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Należy wówczas w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty; udostępnienie informacji następuje wówczas w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.

Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą, faksem lub złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie –Koźlu.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: udostępnianie informacji publicznej 
Utworzył: Witold Joniak 
Data utworzenia: 2016-10-13 20:29:32 
Przygotował: Witold Joniak 
Odpowiedzialny: Małgorzata Jurzyk 
Ostatnio modyfikował: Witold Joniak 
Data modyfikacji: 2016-10-13 20:51:38 
Statystyki  »   Szczegóły  »