przedmiot działalności i kompetencje
Przedmiot działalności i kompetencje - określa art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 ze zm.) oraz statut szkoły.

I.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, uwzględniając program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, w szczególności zapewniając uczniom:
 • Realizację obowiązku szkolnego, zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
 • rozwijanie zainteresowań i sprawności umysłowych oraz sportowych,
 • opiekę odpowiednią do ich potrzeb oraz możliwości finansowych szkoły,  z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia;
 • warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi w sferze intelektualnej, psychicznej, społecznej, zdrowotnej, estetycznej, moralnej i duchowej;
 • poczucie  tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • niepełnosprawnym opiekę poprzez naukę w oddziałach integracyjnych, których organizację określają odrębne przepisy, nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne i zajęcia specjalistyczne.
II.Realizacja celów i zadań szkoły następuje przez:
integrację wiedzy w:
 • edukacji wczesnoszkolnej  w kl. 1 – 3,
 • blokach przedmiotowych,
 • oddziaływania wychowawcze ukierunkowane są na bezpieczne i zdrowe dorastanie ucznia realizowane poprzez:
 • kształtowanie dyscypliny i kultury życia codziennego,
 • rozwój kulturalny ucznia i rozbudzanie jego potrzeb korzystania z dóbr kultury,
 • kształtowanie postaw otwartości na niepełnosprawność,
 • promocję zdrowego stylu życia,
 • profilaktykę uzależnień ,
 • zapobieganie przemocy i agresji wśród uczniów,
 • personalizację życia w rodzinie, grupie koleżeńskiej i szerszej społeczności,
 • realizację programu profilaktycznego;
 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zgodnych z zainteresowaniami uczniów oraz wspomagających ich w procesie dydaktycznym, w miarę możliwości finansowych szkoły;
 • prowadzenie lekcji religii;
 • naukę języka angielskiego od klasy pierwszej;
 • naukę pływania w klasach 1 – 3;
 • pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracę z sądem rodzinnym, Komendą Policji   i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
III.Szkoła realizuje zadania odpowiednie do potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny poprzez:
 • zapewnienie bezpośredniej opieki nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych na terenie szkoły;
 • organizowanie dyżurów nauczycielskich w budynku i na boiskach szkoły przed lekcjami i w czasie przerw;
 • zapewnienie właściwej opieki nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek, w oparciu o aktualne przepisy prawa;
 • wdrażanie ogólnych zasad bezpieczeństwa, w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych;
 • kształcenie komunikacyjne i przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową;
 • równomierne rozłożenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w każdym dniu tygodnia;
 • zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom klas I – III oraz w szczególnych przypadkach uczniom klas IV – VI;
 • zapewnienie uczniom warunków do spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej ;
 • utrzymywanie kuchni,  jadalni i urządzeń sanitarnych w pełnej sprawności i stałej czystości;
 •  szkolenie pracowników szkoły w zakresie BHP.
IV.Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną określoną w oparciu o odrębne, bieżące Rozporządzenia MEN, udzielaną przez pedagoga szkolnego, psychologa, terapeutów, specjalistów i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwa;
 • zajęcia z logopedą dla uczniów z wadami wymowy;
 • terapię pedagogiczną indywidualną i grupową dla klas I – III oraz klas IV – VI ;
 • rewalidację indywidualną dla dzieci niepełnosprawnych klas I – VI;
 • zapewnienie obiadów finansowanych przez sponsorów pozyskanych przez szkołę;
 • zorganizowanie pomocy materialnej lub rzeczowej;
 • udział w zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej działającej na terenie szkoły.
V.Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
VI.Szkoła realizuje własny Program Wychowawczy i Profilaktyki uchwalony przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
VII.Zmian w Szkolnym Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki dokonuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w ust.2.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: przedmiot działalności i kompetencje 
Utworzył: Witold Joniak 
Data utworzenia: 2016-10-13 21:00:25 
Przygotował: Beata Górska 
Odpowiedzialny: Małgorzata Jurzyk 
Ostatnio modyfikował: Witold Joniak 
Data modyfikacji: 2017-03-06 07:29:30 
Statystyki  »   Szczegóły  »