Sprawowane funkcje

 Szkoła Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu spełnia ustalone dla szkół podstawowych funkcje: kształcącą, wychowawczą i opiekuńczą.

1. Funkcja kształcąca szkoły obejmuje:

 

1) realizację podstaw programowych obowiązujących przedmiotów nauczania,
2) realizację ramowego planu nauczania,
3) upowszechnianie przedmiotów nadobowiązkowych poprzez działalność kół zainteresowań w miarę posiadanych środków,
4) możliwość wprowadzenia autorskich programów nauczania,
5) wyposażenie ucznia w podstawową wiedzę na temat człowieka, społeczeństwa, problemów społeczno - ekonomicznych współczesnego świata, kultury, środowiska przyrodniczego i ochrony środowiska naturalnego nauki, techniki i pracy,
6) rozwijanie w uczniach umiejętności takich jak:
   a) planowanie i organizowanie nauki, pracy i wypoczynku,
   b) korzystanie z różnych źródeł informacji,
   c) dostrzeganie i właściwe rozwiązywanie problemów,
   d) dyskutowanie i prezentowanie własnych poglądów,
   e) samokształcenie, samokontrola, samoocena efektów pracy,
   f) przygotowanie do podejmowania decyzji i do życia w nowo zaistniałych warunkach społeczno - ekonomiczno - politycznych,
   g) czynne uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej, pozaszkolnej przeciwstawianie się patologiom społecznym.


2. Funkcja wychowawcza szkoły polega na:

1) sprawowaniu opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz podczas przerw pomiędzy zajęciami,
2) sprawowaniu opieki nad uczniami podczas zajęć organizowanych poza terenem szkoły:
3) sprawowaniu opieki przed lub po zajęciach szkolnych nad uczniami klas I - III oraz w szczególnych przypadkach losowych klas IV - VI, po otrzymaniu zgody dyrektora szkoły; uczniów tych opieką otaczają nauczyciele świetlicy, o ile dzieci zostały uprzednio zgłoszone do świetlicy lub w nagłych przypadkach na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli:
4) sprawowaniu opieki nad uczniami z uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku, słuchu, zaburzeniami rozwojowymi. Szczególną opieką otaczają tych uczniów: wychowawca klasy, nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych, pedagog szkolny, psycholog szkolny, logopeda.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Sprawowane funkcje 
Utworzył: Ewa Ryzner 
Data utworzenia: 2016-10-09 19:55:58 
Przygotował: Ewa Ryzner 
Odpowiedzialny: Ewa Ryzner 
Ostatnio modyfikował: Ewa Ryzner 
Data modyfikacji: 2016-10-10 12:19:12 
Statystyki  »   Szczegóły  »