Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje - określa art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 z póź. zmianami) oraz statut szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego przy ul. Piastowskiej 30 w Kędzierzynie - Koźlu jest publiczną szkołą podstawową, która:

1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania dla uczniów klas    I - VI,

2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3. zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4. osiąga cele ustalone dla szkół podstawowych poprzez realizację:

1) programów nauczania zawierających podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów    ogólnokształcących,

2) ramowych planów nauczania,

3) ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

4) umożliwia uzyskanie świadectw państwowych.

Szkoła Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu, kierując się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka:

1. naucza i wychowuje - za podstawę przyjmując uniwersalne wartości, takie jak: uczciwość, tolerancja, odpowiedzialność za siebie i innych, prawdomówność, bezinteresowność i szacunek do pracy,

2. kształci i wychowuje - rozwijając w uczniach umiejętność dzielenia się emocjami, miłość do Ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartość kultur Europy i świata, uwrażliwiając na uczucia i potrzeby innych ludzi,

3. dąży do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowuje go do rozpoznawania wartości moralnych oraz dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości, do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji i sprawiedliwości.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje 
Utworzył: Ewa Ryzner 
Data utworzenia: 2016-10-09 20:28:00 
Przygotował: Ewa Ryzner 
Odpowiedzialny: Ewa Ryzner 
Ostatnio modyfikował: Ewa Ryzner 
Data modyfikacji: 2016-10-10 12:22:27 
Statystyki  »   Szczegóły  »