Organizacja
 regulamin_organizacyjny_psp12.pdf

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania i planu finansowego szkoły.

Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.Arkusz organizacyjny szkoły zawiera w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

Szkoła pracuje w godzinach od 6.30 do 20.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Sekretariat pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych reguluje szczegółowe rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.

Podstawową jednostką jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym
z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I - VI. Liczba uczniów w oddziałach masowych powinna wynosić: w klasach I - III do 25 uczniów, w klasach IV - VI do 26 uczniów. Liczba uczniów w oddziałach integracyjnych wynosi od 15 do 20, w tym 3 - 5 uczniów niepełnosprawnych. Organizację stałych
obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych określa tygodniowy rozkład opracowany pod kierunkiem wicedyrektorów szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia i nauczyciela.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych określa tygodniowy rozkład opracowany pod kierunkiem wicedyrektorów szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia i nauczyciela.

Godzina lekcyjna w klasach IV - VI trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne 10 minut, dwie przerwy obiadowe

( 12:25 - 12:40 dla uczniów klas I - III oraz 13:25 - 13 :40 dla uczniów klas IV - VI ).

Czas trwania zajęć integracyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny czas zajęć i ustalając przerwy w/g potrzeb.

Zajęcia pozalekcyjne, nadobowiązkowe nie mogą odbywać się później niż do godziny 19:00.

Szkoła, pełniąc funkcje opiekuńcze zapewnia uczniom możliwość spożywania obiadów w stołówce szkolnej. Obiady wydawane są
w godzinach 12:00 - 14:30 dla uczniów naszej szkoły.

Świetlica, znajdująca się w szkole przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły.

Świetlica obejmuje opieką uczniów w godzinach: 6:30 - 16:00.

Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza w świetlicy liczy nie więcej niż 25 uczniów.

Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice oraz inne osoby, które otrzymały w tym celu zgodę dyrektora szkoły.

Czas pracy biblioteki ustalany jest corocznie, w zależności od czasu pracy szkoły. Powinien on umożliwić dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

Uczniowie mogą korzystać z czytelni codziennie w godzinach pracy biblioteki.

W szkole istnieje świetlica środowiskowo - socjoterapeutyczna. Jej działalność w danym roku szkolnym uzależniona jest od pozyskanych środków finansowych od organu prowadzącego. W pracy z dziećmi nauczyciele świetlicy realizują program terapeutyczny.

W szkole istnieje świetlica środowiskowo - socjoterapeutyczna. Jej działalność w danym roku szkolnym uzależniona jest od pozyskanych środków finansowych od organu prowadzącego. W pracy z dziećmi nauczyciele świetlicy realizują program terapeutyczny.

 REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Organizacja 
Utworzył: Ewa Ryzner 
Data utworzenia: 2016-10-09 20:44:17 
Przygotował: Ewa Ryzner 
Odpowiedzialny: Ewa Ryzner 
Ostatnio modyfikował: Ewa Ryzner 
Data modyfikacji: 2017-03-13 11:45:29 
Statystyki  »   Szczegóły  »