Godziny pracy

W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

Szkoła pracuje w godzinach od 6.30 do 20.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Sekretariat pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00.

Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00.

Świetlica socjoterapeutyczna: od 15.30 do 19.00.

Godzina lekcyjna w klasach IV - VII trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne 10 minut, dwie przerwy obiadowe: 12.25 - 12.40 dla uczniów klas I - III oraz 13.25 - 13.40 dla uczniów klas IV - VI. 

Czas trwania zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny czas zajęć i ustalając przerwy w/g potrzeb. 

Godzina zajęć korekcyjno - kompensacyjnych trwa 45 minut, a rewalidacyjnych - 60 minut.

Zajęcia pozalekcyjne, nadobowiązkowe odbywają się do godziny 19:00.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Godziny pracy 
Utworzył: Ewa Ryzner 
Data utworzenia: 2016-10-10 11:07:28 
Przygotował: Ewa Ryzner 
Odpowiedzialny: Ewa Ryzner 
Ostatnio modyfikował: Ewa Ryzner 
Data modyfikacji: 2017-12-08 09:14:39 
Statystyki  »   Szczegóły  »