Organy szkoły

Organami szkoły są:

1. Dyrektor Szkoły,

2. Rada Pedagogiczna,

3. Rada Rodziców,

4. Samorząd Uczniowski.

Organa szkoły: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski pracują w oparciu o uchwalone przez siebie regulaminy, które są regulaminami wewnątrzszkolnymi i nie są sprzeczne ze statutem.

1.  Szkołą kieruje dyrektor, którym może być wyłącznie osoba spełniająca wymagania określone w stosownym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Funkcję dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu pełni mgr Joanna Hencel (tel. 77 4061600 w. 103). 

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.   Dyrektor szkoły decyduje w sprawach:
a)      
zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b)      
przyznawania nagród, wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
c)      
występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród,  innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

Dyrektor szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

6) odpowiada materialnie za środki trwałe i inne stanowiące inwentarz szkoły,

7) wyraża zgodę na prowadzenie w szkole działalności przez organizacje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, których celem jest działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza, kulturalna, sportowa - po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności,

8) w przypadkach rażącego nieprzestrzegania przez ucznia postanowień statutu, regulaminów i zarządzeń wewnątrzszkolnych lub przepisów BHP może:

a) zastosować kary porządkowe przewidziane w statucie,

b) przenieść ucznia do innej klasy,

c) wnioskować do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

d) w przypadku ucznia zamieszkującego poza obwodem szkoły przenieść go do szkoły w obwodzie której mieszka,

9) dopuszcza do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej szkolny zestaw programów nauczania 
i szkolny zestaw podręczników uwzględniając całość  podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, 

12) zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

13) zapoznaje radę pedagogiczną z projektem arkusza organizacyjnego na kolejny rok szkolny na podsumowującej radzie pedagogicznej,

14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

Do zadań dyrektora szkoły należy: planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.

2. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

1. dyrektor szkoły,

2. nauczyciele,

3. inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) typowanie dwóch przedstawicieli wchodzących w skład komisji konkursowej przeprowadzającej wybór kandydata na dyrektora szkoły.

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

3.  W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców (prawnych opiekunów) uczniów szkoły,

 W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działaniao charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska w którym uczniowie funkcjonują, obejmującego wszystkie działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, rodziców 

i nauczycieli.

2) opiniowanie programu oraz harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

4.  W szkole działa Samorząd Uczniowski. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Organy szkoły 
Utworzył: Ewa Ryzner 
Data utworzenia: 2016-10-10 11:29:47 
Przygotował: Ewa Ryzner 
Odpowiedzialny: Ewa Ryzner 
Ostatnio modyfikował: Ewa Ryzner 
Data modyfikacji: 2016-10-10 13:17:38 
Statystyki  »   Szczegóły  »