Udostępnianie informacji

Stosownie do obowiązujących przepisów prawa każdy obywatel ma prawo wglądu do dokumentów powstałych w związku z wykonywaniem zadań publicznych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu.

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu określają w szczególności następujące przepisy:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198)

oraz ustawy szczególne w tym m.in.:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.),
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zm.),
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926),

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 j.t.) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  • ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • wyłożenia, wywieszenia informacji w urzędzie w miejscu ogólnie dostępnym,
  • udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).

Dokumentacja wyłączona ze względu na ograniczenie jawności może być udostępniania wyłącznie osobom 

i instytucjom do tego upoważnionym zgodnie z art. 5 ustawy.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 jest obowiązane powiadomić o powodach opóźnienia i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Publiczna szkoła Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie. W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępniania informacji oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu poniesie dodatkowe koszty, może ona pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Należy wówczas w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty; udostępnienie informacji następuje wówczas w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.

Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą, faksem lub złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie –Koźlu.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Udostępnianie informacji 
Utworzył: Ewa Ryzner 
Data utworzenia: 2016-10-18 17:18:54 
Przygotował: Ewa Ryzner 
Odpowiedzialny: Ewa Ryzner 
Ostatnio modyfikował: Ewa Ryzner 
Data modyfikacji: 2016-10-18 18:22:49 
Statystyki  »   Szczegóły  »