Aktualności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr9 imienia Jurija Gagarina została oddana do użytku 23 czerwca 1968 roku.

Dziesięć lat później, 21 sierpnia 1978 roku ówczesny Minister Oświaty i Wychowania nadał szkole status Szkoły Sportowej. Powstał ciąg klas "s" pływackich. W tamtych latach tworzyliśmy grupy pływackie już od drugiej klasy. Dzieci miały w tygodniu 16 godzin zajęć w tym 2 ogólnorozwojowych. Pierwsi, którzy rozpoczęli swoją karierę sportową, to uczniowie urodzeni w latach 1966 - 1969. Spośród nich wychowaliśmy wielu rekordzistów i medalistów Mistrzostw Polski. Oto tylko niektórzy z nich: Małgosia Bielańska /dzisiaj Myrcik/, Marek Kopij, Tomasz Kempa, Krzysztof Pietruszewski, Mariusz Rutkowski, Zbigniew Kowalik, Ania Kordas, Jerzy Kużawa, Andrzej Rola.

Obecnie uczniowie- sportowcy trenują codziennie. Biorą udział w zawodach na szczeblu makroregionu, krajowym i międzynarodowym. Wyjeżdżają na obozy kondycyjne w okresie letnim i zimowym, które są zgrupowaniami przed Zimowymi i Letnimi Mistrzostwami Polski.

Od dwóch lat prowadzimy klasy sportowe w zakresie piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt.
Nauczyciele tej dyscypliny sportu są również jej instruktorami.

W szkole działają koła zainteresowań, między innymi: informatyczne, teatralne, plastyczne, muzyczne, europejskie, fotograficzne.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie-Koźlu działa na podstawie:

* Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
* Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
* Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
* Statutu,
* Zarządzeń Kuratora,
* Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
* Ramowego planu pracy szkoły,
* Planu rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9,
* Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
* Regulaminów:
     - Regulaminu Oceny Zachowania
     - Karty Reguł Życia w Szkole
     - Programu Wychowawczego
     - Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
     - Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej
     - Regulaminu świetlicy szkolnej
     - Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia
     - Regulaminu Klas sportowych oraz zasady kwalifikowania do udziału w zgrupowaniach sportowych
     - Statutu MMKS
     - Regulaminu obozów, wyjazdów
     - Regulaminu użytkowania boisk szkolnych PSP9

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Kędzierzyn-Koźle.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Aktualności 
Utworzył: Dorota Nowak  
Data utworzenia: 2011-12-14 14:16:50 
Przygotował: Dorota Nowak 
Odpowiedzialny: Dyrektor szkoły 
Ostatnio modyfikował: Dorota Nowak  
Data modyfikacji: 2016-11-09 10:47:22 
Statystyki  »   Szczegóły  »