Praca w szkole

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle ogłasza konkursy   

     na kandydatów na stanowisko dyrektora następujących szkół:


· Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Kościelna 19,  47-220 Kędzierzyn-Koźle,

· Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6, ul. Stalmacha 20, 47-220 Kędzierzyn-Koźle,

· Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Gagarina 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle,

· Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11, ul. Partyzantów 30, 47-224 Kędzierzyn-Koźle,

· Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12, ul. Piastowska 30, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

 

I.       Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania: 

1)       

a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje                                   do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

b)  albo ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela  w danej szkole;

c)  albo ukończył kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych i posiada kwalifikacje do zajmowania  stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2)  ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny                     z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela                                 lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)   uzyskał:

a)   co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)   pozytywną oceną dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku  albo

c)  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)  nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  

      skarbowe;

8)   nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,              o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności                    za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 14, poz. 114 z póź. zm.).

 

Ponadto do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a)      posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw      członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia                         o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

b)     ukończyła studia magisterskie;

c)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy                          na stanowisku kierowniczym;

d)     ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

e)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

    lub postępowanie dyscyplinarne;

f)       spełnia wymagania określone w  pkt 2, 5, 7 i 9 niniejszego ogłoszenia.

 

II.   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

a)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,

b)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

   stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

   stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

   stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy                          na stanowisku kierowniczym,

g)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane                    z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,  

h)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                                   z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

j)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),

k)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

l)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym                (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie                           z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,                   poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

 

 

III.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym                                      

i odpowiednim dopiskiem:

 

        "Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu"

 

lub "Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu"

 

lub "Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu"

 

lub "Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu"

 

lub "Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu".

 

 

 

 

w terminie do 20 marca 2012r. na adres:

 

Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle

ul. Reja 2a

47-224 Kędzierzyn-Koźle

 

 

   Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.               O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

                                                 

 

PREZYDENT  MIASTA

 

Tomasz Wantuła

 

 REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Praca w szkole 
Utworzył: Dorota Nowak  
Data utworzenia: 2012-03-06 09:31:37 
Przygotował: Dorota Nowak 
Odpowiedzialny: Dyrektor szkoły 
Ostatnio modyfikował: Dorota Nowak  
Data modyfikacji: 2012-03-06 09:34:16 
Statystyki  »   Szczegóły  »