Rekrutacja 2016/2017


Zgłoszenie dziecka do klasy I /zał.nr 1/
Wniosek o przyjęcie do szkoły PSP9 /zał.nr 2/
Terminy postępowania rekrutacyjnego /zał.nr 3/
Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego /zał.nr 4/ 
Zgoda rodzica - klasa sportowa /zał.nr 5/


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Kędzierzyn-Koźle w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego[i]

4

Składanie wniosku do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie  przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

do 31 marca 2016r.

od 1 czerwca  2016r.

do 14czerwca 2016r.

5

Składanie wniosku  do klasy sportowej do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie  przez kandydata  warunków i  kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

do 18 marca

2016

od 16 maja 2016 do 20 maja 2016 roku

6

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do klasy sportowej

do 23 marca

2016

do 1 czerwca 2016

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

do 29 marca

2016

do 6 czerwca 2016

8

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

do 8 kwietnia 2016 r.

do 8 czerwca 2016 r.

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

13 kwietnia

2016r.

10 czerwca 2016r.

10

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 22 kwietnia 2016r.

do 17 czerwca 2016r.

11

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 kwietnia

2016r.

21 czerwca 2016r.

[1] Rekrutacje uzupełniająca przeprowadza się w szkołach , w których są wolne miejsca
 

 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/17

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9

w Kędzierzynie-Koźlu

 

Podstawa prawna:

- Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 06.12. 2013r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty

- Uchwała nr XXIV/194/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28.01.2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

§ 1

  1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej uczniowie przyjmowani są:

a)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców (wzór zgłoszenia – załącznik 1).

b)      na wniosek  rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają (wzór wniosku - załącznik 2). Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć wnioski do trzech wybranych szkół ze wskazaniem kolejności wyboru.

2.  W roku szkolnym 2016/17 do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku 2016 kończą 7 lat oraz dzieci 6-letnie po decyzji rodzica. Dzieci są przyjmowane na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

§ 2

  1. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
  2. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego (załącznik 3).
  3. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2016r.
  4. Rekrutacja przebiega w trzech etapach:

Etap pierwszy – weryfikacja wniosków pod względem formalnym – 1 pkt.

Etap drugi - w przypadku większej ilości wniosków niż wolnych miejsc bierze się pod uwagę następujące kryteria z określoną punktacją:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 5 pkt,

b) miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów znajduje się maksymalnej odległości 5 km od  szkoły – 5 pkt,

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt.

Etap trzeci - w przypadku, gdy po drugim etapie nadal będzie większa ilość wniosków niż wolnych miejsc bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,

b) niepełnosprawność kandydata - 1 pkt,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.

4. 13 kwietnia 2016 roku komisja rekrutacyjna na tablicy ogłoszeń w szkole wywiesza listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów, podając najniższą liczbę punktów, która  uprawnia do przyjęcia.

5. Do 22 kwietnia 2016 roku rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki przez dziecko w szkole  podpisem na liście zakwalifikowanych oraz do złożenia wymaganych załączników. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją.

6. 26 kwietnia 2016 roku komisja rekrutacyjna na tablicy ogłoszeń w szkole wywiesza listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów, podając najniższą liczbę punktów, która  uprawnia do przyjęcia.

7. W terminie 7 dni od wywieszenia list przyjętych i nieprzyjętych rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

8. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

9. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnieść odwołanie do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

10. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

11. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2016 roku.

§ 3

1.Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.

2.O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

3.Do poszczególnych klas, w miarę możliwości, przyjmuje się jednakową liczbę uczniów nie więcej jednak niż 25.

§ 4

1.Rekrutację do oddziału sportowego na poziomie klasy pierwszej i czwartej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. O przyjęcie do oddziału sportowego ubiegać może się kandydat, który:

a) posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim,

b) uzyskał pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

c) posiada pisemną zgodę rodziców /prawnych opiekunów (załącznik nr 5) .

3.Do wniosku (załącznik 4) dołącza się orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej oraz pisemną zgodę rodziców /prawnych opiekunów (załącznik nr 5).

4.Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

5.W przypadku równorzędnych wyników prób sprawności fizycznej brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,

b) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,

c) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,

d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,

e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,

f) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.

Próba

Opis próby

Wynik próby klasa IV( s)

punkty

Wynik próby klasa I (s)

punkty

Próba szybkości  i zwinności

4x9m bieg wahadłowy przodem i tyłem

0-11,99

6

0-11,99

6

12-12,99

5

12-12,99

5

13,00-13,99

4

13,00-13,99

4

14,00-15,99

3

14,00-15,99

3

15,00-16,99

2

15,00-16,99

2

17,00- 0 pkt

1

17,00- 0 pkt

1

skoczność

Skok w dal z miejsca

Wynik próby klasa  IV (cm)

punkty

Wynik próby klas I (cm)

punkty

180

6

125

6

179-165

5

124-116

5

164-150

4

115-111

4

149-135

3

110-106

3

134-120

2

105-101

2

119-104

1

100-90

1


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Kędzierzyn-Koźle w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego[i]

4

Składanie wniosku do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie  przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

do 31 marca 2016r.

od 1 czerwca  2016r.

do 14czerwca 2016r.

5

Składanie wniosku  do klasy sportowej do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie  przez kandydata  warunków i  kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

do 18 marca

2016

od 16 maja 2016 do 20 maja 2016 roku

6

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do klasy sportowej

do 23 marca

2016

do 1 czerwca 2016

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

do 29 marca

2016

do 6 czerwca 2016

8

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

do 8 kwietnia 2016 r.

do 8 czerwca 2016 r.

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

13 kwietnia

2016r.

10 czerwca 2016r.

10

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 22 kwietnia 2016r.

do 17 czerwca 2016r.

11

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 kwietnia

2016r.

21 czerwca 2016r.

[1] Rekrutacje uzupełniająca przeprowadza się w szkołach , w których są wolne miejsca 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/17

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9

w Kędzierzynie-Koźlu

 

Podstawa prawna:

- Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 06.12. 2013r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty

- Uchwała nr XXIV/194/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28.01.2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

§ 1

  1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej uczniowie przyjmowani są:

a)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców (wzór zgłoszenia – załącznik 1).

b)      na wniosek  rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają (wzór wniosku - załącznik 2). Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć wnioski do trzech wybranych szkół ze wskazaniem kolejności wyboru.

2.  W roku szkolnym 2016/17 do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku 2016 kończą 7 lat oraz dzieci 6-letnie po decyzji rodzica. Dzieci są przyjmowane na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

§ 2

  1. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
  2. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego (załącznik 3).
  3. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2016r.
  4. Rekrutacja przebiega w trzech etapach:

Etap pierwszy – weryfikacja wniosków pod względem formalnym – 1 pkt.

Etap drugi - w przypadku większej ilości wniosków niż wolnych miejsc bierze się pod uwagę następujące kryteria z określoną punktacją:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 5 pkt,

b) miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów znajduje się maksymalnej odległości 5 km od  szkoły – 5 pkt,

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt.

Etap trzeci - w przypadku, gdy po drugim etapie nadal będzie większa ilość wniosków niż wolnych miejsc bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,

b) niepełnosprawność kandydata - 1 pkt,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.

4. 13 kwietnia 2016 roku komisja rekrutacyjna na tablicy ogłoszeń w szkole wywiesza listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów, podając najniższą liczbę punktów, która  uprawnia do przyjęcia.

5. Do 22 kwietnia 2016 roku rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki przez dziecko w szkole  podpisem na liście zakwalifikowanych oraz do złożenia wymaganych załączników. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją.

6. 26 kwietnia 2016 roku komisja rekrutacyjna na tablicy ogłoszeń w szkole wywiesza listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów, podając najniższą liczbę punktów, która  uprawnia do przyjęcia.

7. W terminie 7 dni od wywieszenia list przyjętych i nieprzyjętych rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

8. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

9. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnieść odwołanie do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

10. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

11. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2016 roku.

§ 3

1.Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.

2.O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

3.Do poszczególnych klas, w miarę możliwości, przyjmuje się jednakową liczbę uczniów nie więcej jednak niż 25.

§ 4

1.Rekrutację do oddziału sportowego na poziomie klasy pierwszej i czwartej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. O przyjęcie do oddziału sportowego ubiegać może się kandydat, który:

a) posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim,

b) uzyskał pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

c) posiada pisemną zgodę rodziców /prawnych opiekunów (załącznik nr 5) .

3.Do wniosku (załącznik 4) dołącza się orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej oraz pisemną zgodę rodziców /prawnych opiekunów (załącznik nr 5).

4.Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

5.W przypadku równorzędnych wyników prób sprawności fizycznej brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,

b) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,

c) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,

d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,

e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,

f) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.

 

Próba

Opis próby

Wynik próby klasa IV( s)

punkty

Wynik próby klasa I (s)

punkty

Próba szybkości  i zwinności

4x9m bieg wahadłowy przodem i tyłem

0-11,99

6

0-11,99

6

12-12,99

5

12-12,99

5

13,00-13,99

4

13,00-13,99

4

14,00-15,99

3

14,00-15,99

3

15,00-16,99

2

15,00-16,99

2

17,00- 0 pkt

1

17,00- 0 pkt

1

skoczność

Skok w dal z miejsca

Wynik próby klasa  IV (cm)

punkty

Wynik próby klas I (cm)

punkty

180

6

125

6

179-165

5

124-116

5

164-150

4

115-111

4

149-135

3

110-106

3

134-120

2

105-101

2

119-104

1

100-90

1

 

REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Rekrutacja 2016/2017 
Utworzył: Dorota Nowak  
Data utworzenia: 2014-02-21 10:26:10 
Przygotował: Dorota Nowak 
Odpowiedzialny: Dyrektor szkoły 
Ostatnio modyfikował: Dorota Nowak  
Data modyfikacji: 2016-02-02 09:43:01 
Statystyki  »   Szczegóły  »