Formularz ofertowy

TREŚĆ OFERTY*:

 

1.                           Nazwa zamówienia: ……………………………………………………………………………

2.                           Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………

3.                           Adres wykonawcy ………………………………………………………………………

4.                           NIP: …………………………..

5.             REGON: ……………………..

6.                           Oferuję /oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto.............................. zł (słownie złotych …………………………………….)

7.             Treść innych niż cena kryteriów: …………………………………………………………

8.             Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

9.             Termin realizacji zamówienia: ……………………………………………………………

10.         Okres gwarancji …………………………………………………………………………

11.         Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

12.         Do oferty załączam następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków ustalonych przez Zamawiającego …………………………………………………………

data i podpis wykonawcy lub

osoby upoważnionej i pieczątka imienna

 
 
 

 

 

 


                                                                                             

 

 

 

pieczątka wykonawcy z NIP’em

 
 
 

 

 

 


 

 REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Formularz ofertowy 
Utworzył: Dorota Nowak  
Data utworzenia: 2018-03-19 13:42:21 
Przygotował: Dorota Nowak 
Odpowiedzialny: Wojciech Czapla 
Ostatnio modyfikował: Dorota Nowak  
Data modyfikacji: 2018-03-19 13:43:47 
Statystyki  »   Szczegóły  »