STATUS PRAWNY
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

• Aktu Założycielskiego.
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami).
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami).
• Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.
• Statutu.
• Zarządzeń Kuratora.
• Zarządzeń Dyrektora Szkoły.
• Statutu Szkoły.
• Ramowego planu pracy szkoły.
• Planu rozwoju Szkoły.
• Regulaminów wewnętrznych.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Kędzierzyn-Koźle.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty w Opolu.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: STATUS PRAWNY 
Utworzył: Anna Tkocz 
Data utworzenia: 2016-11-04 12:46:31 
Przygotował: Anna Tkocz 
Odpowiedzialny: Tomasz Radłowski 
Ostatnio modyfikował: Anna Tkocz 
Data modyfikacji: 2016-11-04 12:47:25 
Statystyki  »   Szczegóły  »