UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI
ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) informujemy, że udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych
w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym normami ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 ustawy). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim szkoła udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).

Udostępnienie informacji następuje w sposób i formie zgodnym z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje szkoła uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.).
Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu poniesie dodatkowe koszty, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Należy wówczas w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty; udostępnienie informacji następuje wówczas w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.
Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą, faksem, wysłać pod adres email lub złożyć w kancelarii Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kędzierzynie –Koźlu.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI 
Utworzył: Anna Tkocz 
Data utworzenia: 2016-11-04 12:51:48 
Przygotował: Anna Tkocz 
Odpowiedzialny: Tomasz Radłowski 
Ostatnio modyfikował: Anna Tkocz 
Data modyfikacji: 2016-11-04 12:54:06 
Statystyki  »   Szczegóły  »