ORGANY SZKOŁY
Organami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu są:

•    Dyrektor Zespołu
•    Zastępcy dyrektora
•    Pracownicy pedagogiczni: pedagog, nauczyciel bibliotekarz, wychowawcy świetlicy, nauczyciele przedmiotów
•    Administracja: kierownik gospodarczy, kierownik świetlicy, intendent
•    Obsługa: konserwator, sprzątaczki, kucharka, pomoc kuchenna

Ciała doradcze:
•    Rada Pedagogiczna
•    Samorząd Uczniowski
•    Rada Rodziców

DYREKTOR

Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.
Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Statucie Szkoły.

WICEDYREKTOR

Powierzenie nauczycielowi tej funkcji i odwołanie z niej dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. Wicedyrektor szkoły pełni przydzielone mu czynności w imieniu dyrektora szkoły i działa w ramach udzielonych mu uprawnień.
Zadania i kompetencje Wicedyrektora określone są w Statucie Szkoły

RADA PEDAGOGICZNA

Jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.

Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał zawiera ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wewnętrzny Regulamin Rady Pedagogicznej.

RADA RODZICÓW

Stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego, który wybierany jest przez ogół rodziców uczniów wszystkich klas. Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Może wspierać działalność statutową szkoły gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd tworzą uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym. Regulamin SU respektując wspomnianą wyżej ustawę oświatową zawiera szczegółowe kompetencje i uprawnienia samorządu uczniowskiego.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: ORGANY SZKOŁY 
Utworzył: Anna Tkocz 
Data utworzenia: 2016-11-04 13:01:54 
Przygotował: Anna Tkocz 
Odpowiedzialny: Tomasz Radłowski 
Ostatnio modyfikował: Anna Tkocz 
Data modyfikacji: 2016-11-04 13:03:12 
Statystyki  »   Szczegóły  »