PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE
Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczy
i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
W szczególności Szkoła:
1) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej Szkoły;
2) zapewnia uczniom bogaty, autorski program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań;
3) z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny
i fizyczny uczniów, miedzy innymi poprzez:
a) organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności turystyczno- krajoznawczej;
b) stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;
c) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania
w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie;
d) zapewnianie poszanowania uczniom, ich godności osobistej, wolności światopoglądowej
i wyznaniowej;
e) umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej
i językowej.
4) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności co najmniej na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
5) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
W szkole funkcjonuje biblioteka. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb
i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.
W szkole działa również świetlica dzienna i świetlica socjoterapeutyczna.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE 
Utworzył: Anna Tkocz 
Data utworzenia: 2016-11-04 13:36:11 
Przygotował: Anna Tkocz 
Odpowiedzialny: Tomasz Radłowski 
Ostatnio modyfikował: Anna Tkocz 
Data modyfikacji: 2016-11-04 13:36:51 
Statystyki  »   Szczegóły  »