Sesja X/07

Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
podjętych na sesji Nr X/07 w dniu 29 maja 2007 rokuUchwała Nr X/97/07 w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr X/98/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy ul. Damrota, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1068/11 k.m.5

Uchwała Nr X/99/07 w sprawie oddania nieodpłatnie w trybie bezprzetargowym Polskiemu Związkowi Działkowców w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych oznaczonych nr: 2245, 2246/2, 2247, 2249, 2251/5 będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle, stanowiących ogród działkowy im.„M. Kopernika”, położonych w Kędzierzynie-Koźlu .

Uchwała Nr X/100/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy alei Armii Krajowej, składającej się z działek nr nr 382/13, 382/17, 382/16, 382/28, 382/27, 382/15, 381/9, 381/8, 377/5, 376/3, 374/2, 375/2 karta mapy nr 3, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr X/101/07 w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Pawłowiczki w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym upośledzonym umysłowo lub z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Pawłowiczki pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w Środowiskowym Domu Samopomocy „PROMYCZEK” w Kędzierzynie – Koźlu.

Uchwała Nr X/102/07 zmieniająca uchwałę Nr V/41/07 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie sposobu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr X/103/07 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kędzierzyn - Koźle

Uchwała Nr X/104/07 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/370/2000 Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej dla pracowników samorządowych zatrudnionych w określonych jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr X/105/07 w sprawie: nawiązania współpracy pomiędzy miastem Kędzierzyn-Koźle, a miastem Smiła na Ukrainie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do podpisania stosownego porozumienia.

Uchwała Nr X/106/07 w sprawie: nawiązania współpracy pomiędzy miastem Kędzierzyn-Koźle, a miastem Prerov w Republice Czeskiej oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do podpisania stosownego porozumienia.

Uchwała Nr X/107/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie pochodzącego z gospodarstw domowych na Miejskim Składowisku Odpadów w Kędzierzynie – Koźlu ul. Naftowa 7 [zał]

Uchwała Nr X/108/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007

Uchwała Nr X/109/07 uchylająca Uchwałę Nr VII/64/07 Rady Miasta z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia woli na zabezpieczenie w budżecie Gminy Kędzierzyn – Koźle w latach 2009 – 2011 środków finansowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nieinwestycyjnych w ramach realizowanego projektu pn.: „Socjalizacja dzieci przez sport. Utworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej w Kędzierzynie – Koźlu przy al. Jana Pawła II”

Uchwała Nr X/110/07 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminami Bierawa, Cisek, Reńska Wieś i Ujazd dotyczących organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin Bierawa, Cisek, Reńska Wieś i Ujazd.

Uchwała Nr X/111/07 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Prawno-Administracyjnej

Uchwała Nr X/112/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Otmuchów w usuwaniu skutków nawałnicy deszczu i gradu z maja 2007 roku.

Uchwała Nr X/113/07 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Uchwała Nr X/114/07 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle 

Uchwała Nr X/115/07 - „(…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr X/116/07 - „(…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr X/117/07 - „(…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Sesja X/07 
Utworzył: Jacek Bednarek 
Data utworzenia: 2007-06-08 00:00:00 
Przygotował: Halina Janiszewska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-11-28 10:18:34 
Statystyki  »   Szczegóły  »