Sesja XIX/07
Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
podjętych na sesji Nr XIX/07 w dniu 21 grudnia 2007 r.
 
Uchwała Nr XIX/213/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2008 załącznik
 
Uchwała Nr XIX/214/07 w sprawie Programu ochrony zdrowia na rok 2008 załącznik
 
Uchwała Nr XIX/215/07 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi na rok 2008” załącznik
 
Uchwała Nr XIX/216/07 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2008. załącznik 1     załącznik 2
 
Uchwała Nr XIX/217/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów na Miejskim Składowisku Odpadów w Kędzierzynie – Koźlu ul. Naftowa 7 załącznik
 
Uchwała Nr XIX/218/07 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle.
 
Uchwała Nr XIX/219/07 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji   na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym obiekcie zlokalizowanym
przy ul. Grzegorza Piramowicza 17 , przeznaczonym na Centrum Charytatywno-Kulturowe,   wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego.
 
Uchwała Nr XIX/220/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej Kędzierzynie - Koźlu przy alei Armii Krajowej w Kędzierzynie – Koźlu (obręb Kędzierzyn) oznaczonej jako działka nr 407/7 k.m.3 o powierzchni 0,5081 ha, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.
 
Uchwała Nr XIX/221/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy
ul. Głównej 54, składającej się z działek nr 906/5 i 907 z k.m. 5 obręb Koźle, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
 
Uchwała Nr XIX/222/07 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
 
Uchwała Nr XIX/223/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
 
Uchwała Nr XIX/224/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2008
 
Uchwała Nr XIX/225/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.

Uchwala Nr XIX/226/07
- (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr XIX/227/07
- (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 
Uchwała Nr XIX/228/07 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Finansowo-Gospodarczej
 
Uchwała Nr XIX/229/07 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta
 
Jednocześnie informuję, że druga – budżetowa - część obrad będzie kontynuowana w dniu 18 stycznia 2008 r.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Sesja XIX/07 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2008-01-03 00:00:00 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-11-28 10:54:57 
Statystyki  »   Szczegóły  »