Sesja XXIII/08
Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 podjętych na sesji Nr XXIII/08 w dniu 29 lutego 2008 r.
 
 
Uchwała Nr XXIII/238/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków świadczone przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o. w okresie od 1 maja 2008r. do 30 kwietnia 2009r.
 
Uchwała Nr XXIII/239/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Energetyki Blachownia Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu w okresie od 1 maja 2008r. do 30 kwietnia 2009 r.
 
Uchwała Nr XXIII/240/08 w sprawie Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
 
Uchwała Nr XXIII/241/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle,  w części dotyczącej terenu ograniczonego ulicami Łukasiewicza – Żeromskiego – Piramowicza. 
 
Uchwała Nr XXIII/242/08  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w rejonie ul. Stoczniowców. [załącznik
 
Uchwała Nr XXIII/243/08  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie dotyczącym części osiedla Sławięcice. [załącznik]
 
Uchwała Nr XXIII/244/08  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w rejonie ul. Z.Kuczyńskiego – R.Horoszkiewicza. [załącznik]
 
Uchwała Nr XXIII/245/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej obszaru ograniczonego ulicami Xawerego Dunikowskiego, Stanisława Wyspiańskiego oraz wałem przeciwpowodziowym [załącznik]
 
Uchwała Nr XXIII/246/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla działki nr 1105/2 (obręb Sławięcice).
 
Uchwała Nr XXIII/247/08 w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściową refundację kosztów poniesionych w celu modernizacji ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowy proekologicznego systemu ogrzewania 
 
Uchwała Nr XXIII/248/08 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w 2008r.
 
Uchwała Nr XXIII/249/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt.
 
Uchwała Nr XXIII/250/08 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu.
 
Uchwała Nr XXIII/251/08 dotycząca ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje Tekst jednolity uchwały 279
 
Uchwała Nr XXIII/252/08 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na rok 2008
 
Uchwała Nr XXIII/253/08  w sprawie wyrażenia woli finansowania uzbrojenia terenów tzw. Pola Południowego
 
Uchwała Nr XXIII/254/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008
 
Uchwała Nr XXIII/255/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok u 255 GFOŚiGW - 2008 - zmiana - 1
 
Uchwała Nr XXIII/256/08 w sprawie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych

Uchwała Nr XXIII/257/08
- (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr XXIII/258/08 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 
Uchwała Nr XXIII/259/08 w sprawie zmian w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Sesja XXIII/08 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2008-03-06 00:00:00 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-11-28 10:59:15 
Statystyki  »   Szczegóły  »