kwiecień 2008 część XVII B
REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
kadencja V
od 2006r. - 2010
 
część XVII B
 
daty skrajne: od 18 kwietnia do 30 kwietnia 2008r.
 

l.p.
nr rejestru
data wydania
tytuł zarządzenia
-1-
-2-
-3-
-4-
1.      
28.04.2008
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2008. 
2.      
28.04.2008
w sprawie zmiany zarządzenia nr 706/Or/08 z 13 marca 2008r. w sprawie przygotowania przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta i gminne jednostki organizacyjne pisemnych informacji w zakresie zagadnień ujętych w planie pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na 2008r. 
3.      
28.04.2008
w sprawie ustalenia planu wewnętrznych audytów jakościowych w ramach systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle w 2008r. [zał]
4.      
28.04.2008
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 1197/86 k.m.5 położonych w obrębie Kędzierzyn w rejonie ulicy Pionierów i ulicy Kosmonautów, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn – Koźle, należącego do Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CHEMIK” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. 
5.      
28.04.2008
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa
pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia: udziałów w wysokości
10/120 części w prawie wieczystego użytkowania działki nr 4210/15 k.m.9
oraz prawa wieczystego użytkowania działki nr 4210/7 k.m.9, położonych
w Kędzierzynie Koźlu przy Al. (…)*, stanowiących własność Gminy
Kędzierzyn-Koźle w użytkowaniu wieczystym (…)*.
6.      
28.04.2008
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa
pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działki nr 647/97 k.m.4
stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu
wieczystym (…)*.
7.      
28.04.2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sławięcickiej 2/4,  przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu [zał
8.      
28.04.2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Rajskiej 14,  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu [zał
9.      
28.04.2008
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2176/27 k.m.8, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, obręb Kędzierzyn ul. Malinowej, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle. 
10.  
28.04.2008
w sprawie ustalenia ceny do rokowań po II przetargu dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę garażową, położonych w Kędzierzynie-Koźlu, obrębie ewidencyjnym Koźle
przy ul. Piastowskiej. 
11.    
28.04.2008
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości składającej się z działek nr 1064/5 i nr 1064/9, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej na nieruchomość składającą się z działek nr 985/7 i nr 1065/37, stanowiącą własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonych w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Konstantego Damrota, ustalenia ceny oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu. [zał
12.  
28.04.2008
w sprawie ustalenia ceny do rokowań po II przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle w rejonie ulicy Lasoki oznaczonej jako działka nr 271/2. 
13.  
28.04.2008
w sprawie ogłoszenia wykazu   nieruchomości    przeznaczonych    do   sprzedaży w  trybie bezprzetargowym, a położonych   w budynkach przy ulicy : Koszykowej 19A,B,C, 
Kościuszki 25, Piastowskiej 5, 41B, 43,  Szymanowskiego 49A,B. [zał] 
14.  
28.04.2008
w sprawie zatwierdzenia wykazu lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieokreślony i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych. 
15.  
28.04.2008
zmieniające zarządzenie nr 4/Z/02 Szefa Obrony Cywilnej miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie zasad ewakuacji i przyjęcia ludności oraz składu i zakresu działania Miejskiego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności. [zał

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle wydał w okresie między 18 – 30  kwietnia 2008r. – 15  zarządzeń.

Treść zarządzeń „w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu…” zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w zarządzeniu osób fizycznych posiadających status właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: kwiecień 2008 część XVII B 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2008-05-07 00:00:00 
Przygotował: Katarzyna Dysarz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-04-14 15:07:50 
Statystyki  »   Szczegóły  »