lipiec 2008
REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
kadencja V
od 2006r. - 2010
 
część XX
 
daty skrajne: od 1 lipca do 31 lipca 2008r.
 
l.p.
nr rejestru
data wydania
tytuł zarządzenia
-1-
-2-
-3-
-4-
1.       
3.07.2008r.
w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków na rok 2008r. [zał 1] [zał 2]
2.       
3.07.2008r.
w sprawie zmiany „Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez gminę Kędzierzyn-Koźle, prowadzonego przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
3.       
3.07.2008r.
określenia zakresu zadań i odpowiedzialności oraz upoważnień Zastępcy Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle ds. Gospodarki Przestrzennej  i Inwestycyjno-Remontowej – Brygidy Kolendy-Łabuś
4.       
3.07.2008r.
określenia zakresu zadań i odpowiedzialności oraz upoważnień Zastępcy Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle ds. oświatowych i społeczno-gospodarczych – Piotra Gabrysza
5.       
3.07.2008r.
w sprawie rozbudowy rzeczowego wykazu akt Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
6.       
3.07.2008r.
w sprawie nabycia przez gminę Kędzierzyn-Koźle nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Kościuszki 50-52 w Kędzierzynie-Koźlu
7.       
3.07.2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 1974/7 karta mapy 8, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle położonej w obrębie Kędzierzyn przy ul. Grunwaldzkiej
8.       
3.07.2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 450 karta mapy 1, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle położonej w obrębie Cisowa przy ul. Jana Brzechwy
9.       
3.07.2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział działek o nr: 1090/40, 1090/41, 1090/48, stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle położonych w obrębie Kędzierzyn przy ul. Plebiscytowej 7
10.  
3.07.2008r.
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową położoną w obrębie Kędzierzyn przy ul. Romana Horoszkiewicza oznaczoną jako działki o nr: 3427/82 i 60/25 karta mapy 12 [zał]
11.  
3.07.2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez gminę Kędzierzyn-Koźle prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 1633/9 o powierzchni 0,0057 ha, położonej przy odnodze ul. Stanisława Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kłodnica
12.  
3.07.2008r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, oznaczonej jako działka nr 4062, położonej przy ul. Modrzewiowej w obrębie Kędzierzyn oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość [zał]
13.  
3.07.2008r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod usługi nieuciążliwe, oznaczonej jako działki nr 359/14 i 358/3, położonej przy ul. Kozielskiej w obrębie Kędzierzyn oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość [zał]
14.  
3.07.2008r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych przy ul. Wiosennej w obrębie Cisowa oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego te nieruchomości [zał]
15.  
3.07.2008r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod zalesianie, oznaczonej jako działka nr 1170, położonej przy ul. Zacisze w obrębie Koźle oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość [zał]
16.  
3.07.2008r.
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową położoną w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Sławięcice przy ul. Stefana Batorego, oznaczonej jako działka nr 653/5 celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej [zał]
17.  
3.07.2008r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kłodnica przy ul. Helwiga, oznaczonej jako działka nr 788/3 celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej [zał]
18.  
3.07.2008r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle przy ul. Głubczyckiej, oznaczonej jako działka nr 2268/34 celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej [zał]
19.  
3.07.2008r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy nr I wraz z udziałem 9072/10000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie darowizny, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Rynek 3, składającej się z działki nr 2148/15 z k.m. 12 w obrębie Koźle stanowiący własność gminy Kędzierzyn-Koźle [zał]
20.  
3.07.2008r.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu, na cele rekreacyjne nieruchomości komunalnych położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle, składających się z działek nr: 700, 690, 695, 689, 681, 680, 697/1, 702/3, 691, 696, 701/2, 688, 692, 693, 694, 699 oraz części działki 636/41 ustalenia ceny do I przetargu stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ww. nieruchomości [zał]
21.  
3.07.2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział działek nr 815/1 i 797/7 stanowiących własność gminy Kędzierzyn-Koźle, położonych w obrębie Sławięcice przy ul. Hugo Kołłątaja zgodnie z załączona do projektu koncepcją podziału
22.  
3.07.2008r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych położonych przy ul.: Anny 1, Adama Asnyka 2, Wł. Grabskiego 14, 15, 19, Ig. Kraszewskiego 5, B.Limanowskiego 7, 1-Maja 1, Młynarskiej 1, Piastowskiej 22, Targowej 13, 15 [zał]
23.  
3.07.2008r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej przy ul. Powstańców – działka nr 1065/17 [zał]
24.  
3.07.2008r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, położonych przy ul. Skarbowej 3 [zał]
25.  
3.07.2008r.
w sprawie wyłączenia wolnego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rynek 6/6 w Kędzierzynie-Koźlu z mieszkaniowego zasobu gminy i przeznaczenia go do sprzedaży
26.  
7.07.2008r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008r.
27.  
7.07.2008r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008r.
28.  
8.07.2008r.
w przedmiocie ogłoszenia konkursu w sprawie wyboru podmiotu wykonującego nieodpłatnie na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle czynności brokerskie [zał]
29.  
9.07.2008r.
w sprawie powołania i ustalenia zakresu działania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko ds. księgowości dochodów i wydatków wReferacieObsługi Finansowej Urzędu Miasta Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
30.  
11.07.2008r.
w sprawie zatwierdzenia list osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony, lokalu socjalnego oraz listy osób oczekujących na zamianę lokalu [zał 1] [zał 2] [zał 3]
31.  
15.07.2008r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008r.
32.  
15.07.2008r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008r.
33.  
17.07.2008r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008r.
34.  
17.07.2008r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Agnieszce Zimny-Ilnickiej – kierownikowi Referatu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem gminy
35.  
17.07.2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 1728/10 karta mapy 8, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle położonej w obrębie Koźle przy ul. Krasińskiego
36.  
17.07.2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 1380/13 karta mapy 7, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle położonej w obrębie Koźle przy ul. Kanonierów
37.  
17.07.2008r.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działki nr 46/7 stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle położonej w obrębie Azoty zabudowanej stacją transformatorową, ustalenia stawki czynszu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości [zał]
38.  
17.07.2008r.
w sprawie ustanowienia służebności drogowej na działkach nr 1819/8, 1819/15 i 1819/16 położonych w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Koźle mapa 9 stanowiących własność gminy Kędzierzyn-Koźle
39.  
17.07.2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu użytkowego położonego przy ul. A. Głowackiego 7/1
40.  
17.07.2008r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę garażami przy ul. Piastowskiej oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego te nieruchomości [zał]
41.  
17.07.2008r.
w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kędzierzyn-Koźle wynajmowanych na czas nieokreślony na lokale socjalne
42.  
17.07.2008r.
w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kędzierzyn-Koźle wynajmowanych na czas nieokreślony na tymczasowe pomieszczenia
43.  
17.07.2008r.
w sprawie zatwierdzenia wykazu lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieokreślony i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kędzierzyn-Koźle administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych [zał]
44.  
17.07.2008r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla p. Doroty Rogulskiej – ZSM nr 1
45.  
17.07.2008r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla p. J. Góreckiej – PG nr 4
46.  
17.07.2008r.
w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego – socjalnego nr 5 przy ul.Głowackiego 20 w Kędzierzynie-Koźlu z mieszkaniowego zasobu gminy Kędzierzyn-Koźle i przyłączenia go do lokalu sąsiedniego nr 4
47.  
24.07.2008r.
w sprawie sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2009 [zał wzór nr1] [zał wzór nr2] [zał wzór nr3] [zał wzór nr4] [zał wzór nr5] [zał wzór nr6] [zał wzór nr7] [zał wzór nr8] [zał wzór nr9] [zał wzór nr10] [zał wzór nr11] [zał wzór nr12] [zał wzór nr13]
48.  
24.07.2008r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008r.
49.  
24.07.2008r.
w sprawie przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora p. Halinie Korowaj – dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 prowadzonej przez gminę Kędzierzyn-Koźle
50.  
24.07.2008r.
w sprawie przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora p. Barbarze Kozik – dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 22 prowadzonego przez gminę Kędzierzyn-Koźle
51.  
24.07.2008r.
w sprawie przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora p. Beacie Strzelczyk-Dyrda – dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 20 prowadzonego przez gminę Kędzierzyn-Koźle
52.  
24.07.2008r.
w sprawie przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora p. Sabinie Reszka – dyrektorowi Publicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 13 prowadzonej przez gminę Kędzierzyn-Koźle
53.  
24.07.2008r.
w sprawie przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora p. Agacie Blachucik – dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 prowadzonej przez gminę Kędzierzyn-Koźle
54.  
24.07.2008r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Przodowników Pracy 7/6 [zał]
55.  
24.07.2008r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, oznaczona jako działka nr 1635/1, położonej przy ul. St. Wyspiańskiego w obrębie Kłodnica oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość [zał]
56.  
24.07.2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym położonym w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Harcerskiej na działce nr 1199/39, w obrębie Kędzierzyn
57.  
24.07.2008r.
w sprawie ustanowienia służebności drogowej na działce nr 1333/4 położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kłodnica mapa 9 stanowiącej własność gminy Kędzierzyn-Koźle przy ul. St. Wyspiańskiego
58.  
24.07.2008r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1197/39 [zał]
59.  
24.07.2008r.
w sprawie sprzedaży trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej oznaczonej jako działka o nr 1573/9 niezbędną do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej [zał]
60.  
24.07.2008r.
w sprawie sprzedaży trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej oznaczonej jako działka o nr 1940 niezbędną do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej [zał]
61.  
24.07.2008r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, położonego przy ul. Rynek 12/II [zał]
62.  
3.07.2008r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wojska Polskiego, składającej się z działki nr 1185/25 w obrębie Kędzierzyn [zał]
63.  
24.07.2008r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej wiata magazynową wraz z pomieszczeniem biurowym, oznaczoną jako działka nr 2268/2, położonej przy ul. Głubczyckiej 21 [zał]
64.  
24.07.2008r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w przedmiocie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości przekraczającej 206.000 EURO, na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 23.590.000 zł. na realizację wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie gminy na 2008 rok
65.  
24.07.2008r.
w sprawie zmiany składu komisji opiniującej kandydatów na stanowisko ds. księgowości dochodów i wydatków w Referacie Obsługi Finansowej Urzędu Miasta Wydziału Finansowego
66.  
28.07.2008r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2008
67.  
31.07.2008r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 896/Or/08 z dnia 8 lipca 2008r. w przedmiocie ogłoszenia konkursu w sprawie wyboru podmiotu wykonującego nieodpłatnie na rzecz gminy Kędzierzyn-Koźle czynności brokerskie
68.  
31.07.2008r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy pl. Wolności, składającej się z działki nr 986/1 obręb Kędzierzyn, stanowiącej własność gminy Kędzierzyn-Koźle [zał]
69.  
31.07.2008r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa
pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działki nr 1549/27 k.m.7,
położonej w Kędzierzynie Koźlu przy ul.(…)*, stanowiącej własność (…)*.
70.  
31.07.2008r.
w sprawie ustanowienia służebności drogowej na działkach o nr: 1065/35 i 985/6 położonych w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kędzierzyn, mapa 5, stanowiących własność gminy Kędzierzyn-Koźle
71.  
31.07.2008r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę garażami, położonych w obrębie Kędzierzyn przy ul. Powstańców oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego te nieruchomości [zał]
72.  
31.07.2008r.
w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Kłodnica przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego nr dz. 1634/1 o pow. 0,0672 ha
73.  
31.07.2008r.
w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn przy ulicy Józefa Wieczorka
74.  
31.07.2008r.
w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Sławięcice przy ulicy Strzeleckiej
75.  
31.07.2008r.
w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Kłodnica przy ulicy Xawerego Dunikowskiego
76.  
31.07.2008r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle [zał]
 
 
Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle wydał w okresie między 1 – 31 lipca 2008r. – 76 zarządzeń.

Treść zarządzeń „w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu…” zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w zarządzeniu osób fizycznych posiadających status właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: lipiec 2008 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2008-08-12 00:00:00 
Przygotował: Katarzyna Dysarz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-04-14 15:11:19 
Statystyki  »   Szczegóły  »