Sesja XXXVII/09
Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
podjętych na sesji Nr XXXVII/09 w dniu 5 marca 2009 r.
 
Uchwała Nr XXXVII/435/09 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2009-2013.
 
Uchwała Nr XXXVII/436/09 w sprawie apelu o zaniechanie lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000m2 w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn – Koźle.
 
Uchwała Nr XXXVII/437/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn – Koźle w rejonie ulic Z. Kuczyńskiego – R. Horoszkiewicza. rysunek planu
 
Uchwała Nr XXXVII/438/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn – Koźle, w rejonie ulicy Wróblewskiego (byłe warsztaty szkolne). uzasadnienie, załącznik 2, załącznik 3, rysunek planu
 
Uchwała Nr XXXVII/439/09 w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów na Miejskim Składowisku Odpadów w Kędzierzynie – Koźlu ul. Naftowa 7 cennik
 
Uchwała Nr XXXVII/440/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2009
 
Uchwała Nr XXXVII/441/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości niezabudowanych, składających się z działek nr 361/2, 362/2, 480/2, 480/3, 1390/1, 1037/4, 1037/5, 1037/6, 1037/7 i 1037/8, położonych w Kędzierzynie-Koźlu, obręb Kędzierzyn, będących własnością Skarbu Państwa
 
Uchwała Nr XXXVII/442/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Skarbowej 10, składającej się z działek nr 1967, 1965/11, 1966, 1963/1 z  k.m. 10 oraz działki nr 3005/1 z k.m. 11, obręb Koźle, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
 
Uchwała Nr XXXVII/443/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009
 
Uchwała Nr XXXVII/444/09 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r.

Uchwała Nr XXXVII/445/09 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr XXXVII/446/09 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 
Uchwała Nr XXXVII/447/09 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Finansowo-Gospodarczej


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Sesja XXXVII/09 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-12 00:00:00 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-11-28 11:25:26 
Statystyki  »   Szczegóły  »