Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów

Nazwa usługi/procedury:

Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający następujące informacje:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości lub właściciela urządzeń przesyłowych,
  2. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
  3. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm i wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy w m2,
  4. przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa i krzewy,
  5. przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów,
  6. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości – w formie załącznika,
  7. tytuł prawny władania nieruchomością (aktualny wypis z Rejestru gruntów lub odpis Księgi Wieczystej) na której rosną drzewa i krzewy - w formie załącznika.

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się; w przypadku załączania do wniosku pełnomocnictwa opłata skarbowa za jego złożenie - 17 zł., na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015 poz.783).

Opłaty administracyjne:

Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2013.627 z późn. zmianami).

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku, w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle - Kancelaria Ogólna, ul. Grzegorza Piramowicza 32.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Tryb odwoławczy:

Za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2013.627 z późn. zmianami).

Dodatkowe informacje:

Wniosek składa posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Formularz(e) do pobrania:


Wniosek on-line:

Dostępny za pośrednictwemREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-25 00:00:00 
Przygotował: Administrator systemu 
Odpowiedzialny: Administrator systemu 
Ostatnio modyfikował: Rafał Kroker 
Data modyfikacji: 2018-08-14 15:13:55 
Statystyki  »   Szczegóły  »