Wyrażenie zgody na likwidację publicznych: przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

Nazwa usługi/procedury:

Wyrażenie zgody na likwidację publicznych: przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

Wymagane dokumenty:

Wniosek z załącznikami:

  • Pozytywna opinia kuratora oświaty na likwidację w przypadku szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Opłaty skarbowe:

Nie podlega opłacie skarbowej w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g) dla ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.).

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek należy złożyć co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji szkoły lub placówki. Termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postęp

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (kancelaria ogólna).

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Władysława Planetorza 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Opolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, w ciągu 14 dni od wydania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 59 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.) dokumentację zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną przekazuje się organowi samorządu

Formularz(e) do pobrania:

 Wniosek z oświadczeniem pobierz »

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wyrażenie zgody na likwidację publicznych: przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-25 00:00:00 
Przygotował: Lidia Bryła 
Odpowiedzialny: Lidia Bryła 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-04-28 13:55:42 
Statystyki  »   Szczegóły  »