Wydanie zezwolenia na założenie, na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle publicznych: przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

Nazwa usługi/procedury:

Wydanie zezwolenia na założenie, na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle publicznych: przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie zezwolenia z załącznikami:

  1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopia statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania.
  2. Projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej.
  3. Projekt statutu szkoły lub placówki publicznej.
  4. Pozytywna opinia kuratora oświaty na założenie szkoły lub placówki publicznej, zgodnie z  art. 58 ust. 3 pkt.1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.).
  5. Opinie właściwego miejscowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna i najbliższym jego otoczeniu.
  6. Wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, wraz z informacją o ich kwalifikacjach.
  7. Zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie podlega opłacie skarbowej w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g) dla ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.).

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek składa się nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki publicznej. Udzielenie lub odmowa udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej (§ 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia          4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania  i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną),          bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej    -  nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (kancelaria ogólna).

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Władysława  Planetorza 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Opolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 58 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.), § 3 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia   4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004 r., Nr 46, poz. 438 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Dodatkowe informacje:

Brak

Formularz(e) do pobrania:

 Wzór wniosku pobierz »

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wydanie zezwolenia na założenie, na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle publicznych: przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-25 00:00:00 
Przygotował: Lidia Bryła 
Odpowiedzialny: Lidia Bryła 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-05-04 09:53:15 
Statystyki  »   Szczegóły  »