Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielowi kontraktowemu

Nazwa usługi/procedury:

Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielowi kontraktowemu

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – oryginał lub odpis lub poświadczone notarialnie kopie
 3. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego – oryginał lub odpis lub poświadczona notarialnie kopia
 4. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu;
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego;
  3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  4. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Nauczyciel kontraktowy wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego składa w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu

 • Dla wniosków złożonych do 30 czerwca danego roku decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego lub o odmowie nadania stopnia awansu będzie wydana do 31 sierpnia danego roku
 • Dla wniosków złożonych do 31 października danego roku decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego lub o odmowie zostanie wydana do 31 grudnia danego roku
Nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Opolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)

Dodatkowe informacje:

Wydział Oświaty i Wychowania
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Formularz(e) do pobrania:

 Wzór wniosku pobierz »

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielowi kontraktowemu 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-25 00:00:00 
Przygotował: Administrator systemu 
Odpowiedzialny: Administrator systemu 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-04-26 13:29:56 
Statystyki  »   Szczegóły  »