Zwolnienie (lub odmowa zwolnienia) nauczyciela w całości lub części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie w przypadku, gdy nie przepracuje trzech lat w szkole

Nazwa usługi/procedury:

Zwolnienie (lub odmowa zwolnienia) nauczyciela w całości lub części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie w przypadku, gdy nie przepracuje trzech lat w szkole

Wymagane dokumenty:

Wniosek nauczyciela wraz z uzasadnieniem

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) zwolnienie lub odmowa zwolnienia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Władysława Planetorza 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357,1268 i 1418) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Dodatkowe informacje:

Brak

Formularz(e) do pobrania:

Brak

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zwolnienie (lub odmowa zwolnienia) nauczyciela w całości lub części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie w przypadku, gdy nie przepracuje trzech lat w szkole 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-25 00:00:00 
Przygotował: Lidia Bryła 
Odpowiedzialny: Lidia Bryła 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-05-04 10:10:33 
Statystyki  »   Szczegóły  »