Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników

Nazwa usługi/procedury:

Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle i udzielenia pomocy de minimis zawodowego
  • potwierdzona za zgodność z oryginałem Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, w celu przygotowania zawodowego
  • potwierdzona za zgodność z oryginałem Kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenie o ukończeniu przez młodocianego pracownika nauki i zdaniu egzaminu
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie Dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy lub osobę zatrudnioną przez pracodawcę kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne)
  • Formularz informacji  przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis- Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie lub kopie zaświadczeń o otrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie - Decyzja Prezydenta Miasta

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn-Koźle

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu

Podstawa prawna:

Art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm)

Dodatkowe informacje:

Pracodawca ma obowiązek powiadamiania prezydenta/wójta/ burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego o zawarciu umowy z młodocianym.

Formularz(e) do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika i udzielenie pomocy de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-25 00:00:00 
Przygotował: Lidia Bryła 
Odpowiedzialny: Lidia Bryła 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-04-27 20:48:41 
Statystyki  »   Szczegóły  »