Wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Nazwa usługi/procedury:

Wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zawierające:

 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania
 • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • realizację innych zadań statutowych,
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodne z odrębnymi przepisami
 • statut szkoły lub placówki
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, którym z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej

Opłaty skarbowe:

Nie podlega opłacie skarbowej w myśl art. 2 ust. 1 pkt.1 lit. g) dla ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 783, z późn. zm.).

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

 • Organ, o którym mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.), dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
 • Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach określonych w art. 83 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.).
Zgłoszenie rozpatrywane jest bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (kancelaria ogólna).

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Władysława Planetorza 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Opolskiego Kuratorium Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wpisu do ewidencji.

Podstawa prawna:

 • Art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Dodatkowe informacje:

Brak

Formularz(e) do pobrania:

Brak

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-25 00:00:00 
Przygotował: Lidia Bryła 
Odpowiedzialny: Lidia Bryła 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-04-28 14:00:51 
Statystyki  »   Szczegóły  »