Rejestracja urodzenia dziecka

Nazwa usługi/procedury:

Rejestracja urodzenia dziecka

Wymagane dokumenty:

 1. karta urodzenia ( przekazywana do USC przez podmiot wykonujący działalność leczniczą)
 2. dowody osobiste rodziców,
 3. pisemne pełnomocnictwo ze wskazaniem imion dziecka, a w sytuacji gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa- także imienia ojca – jeżeli zgłoszenia urodzenia w imieniu rodziców dokonuje pełnomocnik,
 4. dowód osobisty pełnomocnika
 5. w sytuacji, gdy akty stanu cywilnego matki dziecka nie zostały sporządzone na terenie Polski odpowiednio:
  • odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców- jeżeli rodzice pozostają w związku małżeńskim,
  • odpis skrócony aktu urodzenia matki- jeżeli matka jest panną,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa matki z adnotacją o rozwodzie – jeżeli małżeństwo matki dziecka zostało rozwiązane przez rozwód, - - -odpis skrócony aktu zgonu męża matki – jeżeli matka dziecka jest wdową,

Opłaty skarbowe:

17 zł- pełnomocnictwo (zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
płatne na rachunek Urzędu Miasta:
PKO BP S.A. Oddział Kędzierzyn-Koźle
nr: 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229
lub bezpośrednio u pracownika załatwiającego sprawę ( pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa) albo w kasie Urzędu Miasta przy ul. Grzegorza Piramowicza 32

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia,a jeżeli dziecko urodziło się martwe- w terminie 3 dni od sporządzenia karty martwego urodzenia. Akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia. Zgłaszający otrzymuje z urzędu jeden odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Planetorza 2
pok. 1 tel. 077 40-50-341

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tryb odwoławczy:

Odmowa sporządzenia aktu urodzenia następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia , za pośrednictwem kierownika USC.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz.1741 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz.783 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Jeżeli przy rejestracji urodzenia ma nastąpić uznanie ojcostwa należy spełnić także wymogi określone w karcie opisu procedury przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa.

Formularz(e) do pobrania:

Brak

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Rejestracja urodzenia dziecka 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-31 00:00:00 
Przygotował: Administrator systemu 
Odpowiedzialny: Administrator systemu 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-09-20 09:03:03 
Statystyki  »   Szczegóły  »