Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

Nazwa usługi/procedury:

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

Wymagane dokumenty:

  1. Dowody osobiste,
  2. W przypadku kobiety, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła lat 18 – prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa,
  3. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisane w obecności kierownika USC lub polskiego konsula,
  4. W przypadku cudzoziemca- dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające z obowiązku złożenia tego dokumentu,
  5. W przypadku cudzoziemca oraz obywatela polskiego, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce- zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim- zagraniczny dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia tego małżeństwa,
  6. W dniu zawarcia małżeństwa – dowody osobiste nowożeńców i świadkó.

Opłaty skarbowe:

84 zł - sporządzenie aktu małżeństwa
płatne na rachunek Urzędu Miasta:
PKO BP S.A. Oddział Kędzierzyn-Koźle nr: 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229
lub bezpośrednio u pracownika załatwiającego sprawę (pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa) albo w kasie Urzędu Miasta przy ul. Grzegorza Piramowicza 32

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

1000 zł – opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeniem o wstąpieniu w związek małżeński, poza urzędem stanu cywilnego na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.
Płatne na rachunek Urzędu Miasta: PKO BP S.A. Oddział Kędzierzyn-Koźle nr: 78 1020 3714 0000 4602 0108 5414 lub w kasie Urzędu Miasta przy ul. Grzegorza Piramowicza 32

Termin i sposób załatwiania:

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy, osoby, które zamierzają je zawrzeć złożyły pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem USC oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Akt małżeństwa sporządza się najpóźniej w następnym dniu roboczym.. Po sporządzeniu aktu nowożeńcy otrzymują z urzędu jeden odpis skrócony aktu małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Planetorza 2
pok. 11 tel. 077 40-50-344

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński- powiadamia osoby zainteresowane pisemnie o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana, w terminie 14 dni od doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do sądu rejonowego, właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy przedstawione przez kierownika USC okoliczności uzasadniają odmowę.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz.1741ze zm.)
  • ustawa z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U z 2015r., poz. 2082)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z 2015r., poz.180)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz.783 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w mokrego rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
Osoby ubiegające się o zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od złożenia zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa winny dodatkowo spełnić wymogi, o których mowa w karcie "Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 k.r.o.”

Formularz(e) do pobrania:

Brak

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-31 00:00:00 
Przygotował: Administrator systemu 
Odpowiedzialny: Administrator systemu 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-09-20 09:07:06 
Statystyki  »   Szczegóły  »