Transkrypcja aktu zagranicznego

Nazwa usługi/procedury:

Transkrypcja aktu zagranicznego

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie
  2. Dowody osobiste osób wnoszących podanie
  3. Odpis aktu zagranicznego (oryginał lub kserokopia potwierdzona przez zagraniczny USC, który akt sporządzał)
  4. Tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula
  5. W sytuacji, gdy zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie dodatkowo należy dołączyć dokumenty wskazane w karcie opisu procedury: „Uzupełnienie aktu stanu cywilnego”.

Opłaty skarbowe:

50 zł- transkrypcja
17 zł- pełnomocnictwo ( zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
39 zł- uzupełnienie aktu ( wymagana tylko w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba uzupełnienia)
płatne na rachunek Urzędu Miasta:
PKO BP S.A. Oddział Kędzierzyn-Koźle nr: 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229
lub bezpośrednio u pracownika załatwiającego sprawę ( pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa) albo w kasie Urzędu Miasta przy ul. Grzegorza Piramowicza 32

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przenosi się do rejestru stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej, bez zbędnej zwłoki. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Planetorza 2
pok. 11 tel. 077 40-50-344

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tryb odwoławczy:

Odmowa dokonania transkrypcji następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołania do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem kierownika USC.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz.1741ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz.783 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli dokument zagraniczny dotyczy obywatela polskiego, który: - posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenie wcześniejsze sporządzony w Polsce i żąda dokonania czynności z zakresu stanu cywilnego, - ubiega się o polski dokument tożsamości, - ubiega się o nadanie numeru PESEL
Wniosek o transkrypcję można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Formularz(e) do pobrania:

Podanie - akt zgonu
Podanie - akt małżeństwa
Podanie - akt urodzenia

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Transkrypcja aktu zagranicznego 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-31 00:00:00 
Przygotował: Elżbieta Fiołek 
Odpowiedzialny: Elżbieta Fiołek 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-09-20 09:16:03 
Statystyki  »   Szczegóły  »