Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Nazwa usługi/procedury:

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie
  2. Dowody osobiste osób wnoszących podanie
  3. Pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika– jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik
  4. zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument potwierdzający stan cywilny - jeżeli mają one stanowić podstawę sprostowania.
  5. uwierzytelniony odpis lub wypis albo reprodukcja materiałów archiwalnych - jeżeli wnioskodawca ubiega się o sprostowanie aktu na podstawie tych materiałów

Opłaty skarbowe:

39 zł- sprostowanie
17 zł- pełnomocnictwo (zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, zstępnym, wstępnym lub rodzeństwu)
płatne na rachunek Urzędu Miasta:
PKO BP S.A. Oddział Kędzierzyn-Koźle nr: 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229
lub bezpośrednio u pracownika załatwiającego sprawę ( pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa) albo w kasie Urzędu Miasta przy ul. Grzegorza Piramowicza 32

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Sprostowania dokonywane jest w formie czynności materialno-technicznej, niezwłocznie po przeniesieniu do Rejestru Stanu Cywilnego aktów stanu cywilnego, mających stanowić podstawę sprostowania, przez urzędy przechowujące właściwe księgi stanu cywilnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Planetorza 2
pok. 11 tel. 077 40-50-344

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tryb odwoławczy:

Odmowa sprostowania następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołania do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem kierownika USC.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz.1741ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz.783 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził. W pozostałych przypadkach sprostowania aktu dokonuje sąd.

Formularz(e) do pobrania:

Brak

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Sprostowanie aktu stanu cywilnego 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-31 00:00:00 
Przygotował: Administrator systemu 
Odpowiedzialny: Administrator systemu 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-09-20 09:17:10 
Statystyki  »   Szczegóły  »