Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego

Nazwa usługi/procedury:

Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie
  2. Dowody osobiste osób wnoszących podanie
  3. Dokument zagraniczny potwierdzający zdarzenie, które ma zostać zarejestrowane
  4. Tłumaczenie dokumentu zagranicznego na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula
  5. Pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika – jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik

Opłaty skarbowe:

39 zł- rejestracja zdarzenia
17 zł- pełnomocnictwo (zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu lub rodzeństwu)
płatne na rachunek Urzędu Miasta:
PKO BP S.A. Oddział Kędzierzyn-Koźle nr: 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229
lub bezpośrednio u pracownika załatwiającego sprawę ( pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa) albo w kasie Urzędu Miasta przy ul. Grzegorza Piramowicza 32

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło za granicą dokonywane jest w formie czynności materialno-technicznej, niezwłocznie po przeniesieniu do Rejestru Stanu Cywilnego przez urzędy przechowujące właściwe księgi stanu cywilnego aktów , mających stanowić podstawę zamieszczenia w sporządzonym akcie danych, których nie zawiera dokument zagraniczny. Po zarejestrowaniu zdarzenia wnioskodawcy wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Planetorza 2
pok. 11 tel. 077 40-50-344

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tryb odwoławczy:

Odmowa następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem kierownika USC.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz.1741 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz.783 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

W Rejestrze Stanu Cywilnego można dokonać rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Polski, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Formularz(e) do pobrania:

Podanie - akt zgonu
Podanie - akt małżeństwa
Podanie - akt urodzenia

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-31 00:00:00 
Przygotował: Administrator systemu 
Odpowiedzialny: Administrator systemu 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-09-20 09:18:30 
Statystyki  »   Szczegóły  »