Przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa

Nazwa usługi/procedury:

Przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa

Wymagane dokumenty:

  1. Dowody osobiste ojca i matki
  2. Dokument tożsamości dziecka - jeżeli ukończyło 13 lat, a wskutek uznania następuje zmiana nazwiska dziecka.

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Przyjęcie oświadczenia jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy nie zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki oraz gdy w sądzie nie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa. Sprawa wymaga osobistego zgłoszenia się w Urzędzie Stanu Cywilnego:

  1. ojca dziecka
  2. matki dziecka
  3. dziecka, które ukończyło 13 lat – jeżeli wskutek uznania ma nastąpić zmiana nazwiska dziecka.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa rejestrowane jest w rejestrze uznań. W sytuacji gdy uznanie ojcostwa następuje po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka- protokół przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa stanowi podstawę dołączenia do aktu urodzenia dziecka wzmianki o uznaniu ojcostwa. Wzmianka zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu wszystkich niezbędnych oświadczeń – jeżeli dziecko urodziło się w Kędzierzynie-Koźlu. W sytuacji, gdy dziecko urodziło się poza Kędzierzynem-Koźlem – protokół przekazywany jest do właściwego USC w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu. Natomiast w sytuacji gdy uznanie ojcostwa nastąpiło przed urodzeniem się dziecka lub następuje przy sporządzeniu aktu urodzenia - akt urodzenia sporządza się jak dla dziecka, pochodzącego z małżeństwa. Na wniosek matki lub ojca dziecka kierownik USC może wydać zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Planetorza 2
pok. 1 tel. 077 40-50-341

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U z 2015r., poz. 2082)
  • ustawa z dnia 28 listopada 2014r. -Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz.1741 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Formularz(e) do pobrania:

 Wniosek o przyjęcie oświadczenia

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa  
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-31 00:00:00 
Przygotował: Administrator systemu 
Odpowiedzialny: Administrator systemu 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2015-12-15 10:03:56 
Statystyki  »   Szczegóły  »