Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Nazwa usługi/procedury:

Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie oświadczenia,
  2. Dowód osobisty osoby zainteresowanej.

Opłaty skarbowe:

11 zł – przyjęcie oświadczenia
płatne na rachunek Urzędu Miasta:
PKO BP S.A. Oddział Kędzierzyn-Koźle nr: 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229
lub bezpośrednio u pracownika załatwiającego sprawę ( pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa) albo w kasie Urzędu Miasta przy ul. Grzegorza Piramowicza 32

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Oświadczenie można złożyć w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.
Protokół przyjęcia oświadczenia stanowi podstawę dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka. Wzmianka zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia – jeżeli małżeństwo zawarte było w Kędzierzynie-Koźlu.
W sytuacji, gdy małżeństwo zawarte było w innej miejscowości – protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest do właściwego USC w terminie jednego dnia roboczego od sporządzenia tego protokołu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Planetorza 2
pok. 11 tel. 077 40-50-344

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tryb odwoławczy:

Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem kierownika USC.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U z 2015r., poz. 2082)
  • ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz.1741 ze zm.)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz.783 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Oświadczenie można złożyć w każdym USC.

Formularz(e) do pobrania:

Wniosek o przyjęcie oświadczenia

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-03-31 00:00:00 
Przygotował: Administrator systemu 
Odpowiedzialny: Administrator systemu 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-09-20 09:19:42 
Statystyki  »   Szczegóły  »