Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - wrzesień 2009
REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
 
kadencja V
od 2006r. - 2010
 
część XXXIV  
 
daty skrajne: od 1 września do 30 września 2009r.
 
l.p.
nr rejestru
data wydania
tytuł zarządzenia
-1-
-2-
-3-
-4-
1.   
3 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009
2.   
3 września 2009r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2009
załącznik
3.   
3 września 2009r.
w sprawie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle
załącznik 1
załącznik 2
4.   
3 września 2009r.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia niezabudowanych części działek nr: 1450, 1451, 1452, 1454 i 1455/1 położonych w obrębie Kędzierzyn o powierzchni łącznej 608 m2, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia stosownego wykazu
załącznik
5.   
3 września 2009r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, położonej w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn przy ulicy Elizy Orzeszkowej oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego te nieruchomości
6.   
3 września 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości składającej się z działki nr 1565/1 k.m.7 położonej w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Piastowskiej, stanowiącej własność osób fizycznych na nieruchomość składającą się z działki nr 1560/5 k.m.7 położoną w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Piastowskiej, stanowiącą własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, ustalenia ceny oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu
7.   
3 września 2009r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu
w związku z zamierzeniem zbycia działki nr 2439/6 k.m.15 położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul.(…)*, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn - Koźle będącej w użytkowaniu wieczystym (…)*.
8.   
3 września 2009r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu
w związku z zamierzeniem zbycia działki nr 647/67 k.m.4 położonej w Kędzierzynie-Koźlu w rejonie ul.(…)*, stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym (…)*.
9.   
3 września 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział działek nr 588/115 i 588/225 k.m.5, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kędzierzyn-Koźle, położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Blachownia przy ul. Władysława Reymonta, zgodnie z załączona do niniejszego zarządzenia koncepcją podziału terenu
10.
3 września 2009r.
w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na działce nr 3417/216 k.m. 12, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kędzierzyn przy ul. Królowej Jadwigi, stanowiącej własność gminy Kędzierzyn-Koźle
11.
3 września 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez gminę Kędzierzyn-Koźle prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek 2207/2 i 2209 o łącznej powierzchni 0,2865 ha, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w rejonie ulicy Aroniowej w obrębie Kędzierzyn
12.
3 września 2009r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę usługową nieuciążliwą, oznaczonej jako działki nr 358/3 i nr 359/14, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn przy ul. Kozielskiej oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość
13.
3 września 2009r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1487/11, o pow. 0,0026 ha k.m.6 położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn przy ul. Grunwaldzkiej 45,  zabudowanej lokalem użytkowym- garażem przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
14.
3 września 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości składającej się z działki nr 988/2 k.m. 5 położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. pl. Wolności, stanowiącej współwłasność osób fizycznych, na nieruchomość składającą się z działki nr 989/7 k.m. 5 położoną w Kędzierzynie-Koźlu przy Al. Jana Pawła II, stanowiącą własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, ustalenia ceny oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu
15.
3 września 2009r.
w sprawie ustanowienia nieodpłatnych służebności gruntowych na działkach nr 682 i nr 683/13 k.m. 2, położnych w Kędzierzynie-Koźlu obręb Sławięcice przy ul. Serdecznej, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
16.
3 września 2009r.
w sprawie wyznaczenia Anny Nycz do zastępowania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności
17.
3 września 2009r.
w sprawie wyłączenia lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy przeznaczonych do oddania w najem na czas określony
18.
8 września 2009r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
19.
9 września 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 1823/23 stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcją podziału
20.
9 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009
21.
9 września 2009r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2009, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań na rok 2009
załącznik 1
załącznik 2
22.
17 września 2009r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2009 oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2009
załącznik
23.
17 września 2009r.
w sprawie przekazania delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Opolu dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r. w celu ich dalszego przechowywania lub zniszczenia
24.
17 września 2009r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictw do występowania w imieniu gminy Kędzierzyn-Koźle do właściwych organów z wnioskami o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości gminnych znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miasta i udziału w postępowaniach o wydanie takich zezwoleń, prowadzonych przez właściwe organy I instancji oraz wyrażania zgody, o której mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
25.
17 września 2009r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa
pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działki nr 588/278 k.m.5
położonej w Kędzierzynie- Koźlu przy ul.(…)*, stanowiącej własność
Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym (…)*.
26.
17 września 2009r.
w sprawie ustanowienia służebności drogowej na działce nr 46/8 położonej w Kędzierzynie – Koźlu, obręb Azoty, mapa 2,
stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
27.
17 września 2009r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę garażową, położonych w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn przy ulicy Królowej Jadwigi oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego te nieruchomości
załącznik
28.
17 września 2009r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę garażową, położonej w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Koźle przy ulicy Piastowskiej oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tę nieruchomość
załącznik
29.
17 września 2009r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych położonych przy ul. Anny 1, Adama Asnyka 2, Piastowskiej 22, Targowej 13.15,  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
załącznik
30.
17 września 2009r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w  trybie bezprzetargowym, a położonych w budynkach przy ul. Konstantego Damrota 32D,E,F,G,H,I, ul. Dmowskiego 6A,B,C,D,E,F, ul. Gagarina 4A,B,C,D,E,F, ul. Koszykowej 17A,B,C, 21A,B,C, ul. Kozielskiej 37,39, ul. 11 Listopada 1A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, ul. Lompy 2A,B,C, ul. Orzeszkowej 21,23,25, ul. Piastowskiej 8 –ul. Żeromskiego 9, ul. Piastowskiej 27, ul. Plebiscytowej 2A,B,C,D, 4A,B,C,D, ul. Poniatowskiego 4, ul. P. Skargi 56, ul. Rynek 1, ul. Sądowej 2, ul. Szymanowskiego 53A,B,C
załącznik
31.
17 września 2009r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym (garażem) przeznaczoną do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu dz. nr 1400/4, położoną w rejonie ul. Głowackiego 2-4
załącznik
32.
17 września 2009r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym, położonego budynku przy ulicy Piastowskiej 27A
załącznik
33.
17 września 2009r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym, położonego w budynku przy ulicy Aleksandra Głowackiego 9,9A,9B
załącznik 
34.
22 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009
35.
22 września 2009r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2009, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań na rok 2009
załącznik
36.
22 września 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu użytkowego położonego przy ul. Wojska Polskiego 4/I
37.
22 września 2009r.
w sprawie wprowadzenia korekty w cenniku bazowych stawek czynszu najmu 1 m2 lokalu użytkowego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1447/MZBK/09 Prezydenta Miasta z dnia 13 sierpnia 2009r.
38.
29 września 2009r.
w sprawie określenia zasad postępowania w przypadku wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
załącznik
39.
29 września 2009r.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
40.
29 września 2009r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyna-Koźla
41.
30 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009r.
42.
30 września 2009r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2009, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań na rok 2009
załącznik 1
załącznik 2
 
Od 3 września 2009r. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle wydał 42 zarządzenia.
Od 15 sierpnia 2009r. do 2 września 2009r. Prezydent nie wydawał zarządzeń

Treść zarządzeń „w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu…” zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w zarządzeniu osób fizycznych posiadających status właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - wrzesień 2009 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-10-05 00:00:00 
Przygotował: Katarzyna Dysarz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-04-14 15:18:52 
Statystyki  »   Szczegóły  »