Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - maj 2010 - część XLII
REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE  
 
kadencja V
od 2006r. - 2010
 
część XLII
 
 
daty skrajne: od 1 do 31 maja 2010r.
 
 
l.p.
nr rejestru
data wydania
tytuł zarządzenia
-1-
-2-
-3-
-4-
1.
6.V.2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działkach oznaczonych nr 1823/3, 1823/15 i 1823/27 położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle, będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle
2.
14.V.2010r.
w sprawie ustanowienia oraz określenia szczegółowego zakresu zadań koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
3.
20.V.2010r.
w sprawie zatwierdzenia metodyki wyliczenia kosztów usług przewozu na potrzeby określenia wysokości dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu
4.
20.V.2010r.
w sprawie ustalenia przebiegu linii, na których wykonywane są przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu, przewozy regularne osób w granicach administracyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle, i lokalizacji na nich przystanków oraz zatwierdzenia rozkładów jazdy obowiązujących na tych liniach
5.
20.V.2010r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.
6.
20.V.2010r.
w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn- Koźle oraz w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań na rok 2010.
7.
21.V.2010r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.
8.
21.V.2010r.
w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn- Koźle na rok 2010.
9.
25.V.2010r.
w sprawie ustanowienia oraz określenia szczegółowego zakresu zadań operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
10.
26.V.2010r.
w sprawie zmiany obwieszczenia stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1789/Or/10 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
11.
26.V.2010r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych położonych przy ul. Józefa Elsnera 9,11,13, Władysława Grabskiego 19, Grunwaldzkiej 9, 63, Józefa Piłsudskiego 7B, Pocztowej 4, Piotra Skargi 65-81, Karola Szymanowskiego 51A,B,C przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
12.
26.V.2010r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny do I przetargu,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokalu użytkowego (garażu) – położonego przy ul. Pocztowej 4 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetarguprzeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu
13.
26.V.2010r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości obejmującego lokale użytkowe – garaże przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym, położone przy Placu Wolności i ulicy Gliwickiej
14.
26.V.2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości składającej się z działki nr 2634/6 położonej w Kędzierzynie Koźlu w rejonie ul. Pocztowej, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle we współużytkowaniu osób fizycznych na nieruchomość składającą się z działki nr 2634/4 położoną w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Pocztowej, stanowiącą własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, ustalenia ceny oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu.
15.
26.V.2010r.
w sprawie wyrównania czasu trwania prawa użytkowania wieczystego działki nr 1037/1, km.4, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Sławięcice, przy ul. Sławięcickiej 2, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
16.
26.V.2010r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Kędzierzynie-Koźlu obrębie Koźle rejonie ulicy Kosynierów, oznaczoną jako działki nr 305 i nr 307 k.m.1.
 
17.
26.V.2010r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej przy ulicy Aleksandra Głowackiego – działki nr 1407/4 i 1414/3
18.
26.V.2010r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Kędzierzynie-Koźlu obrębie Koźle przy ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza, oznaczone jako działki nr 1394/47, k.m.7.
19.
26.V.2010r.
w sprawie ustalenia ceny do rokowań po II przetargu dla lokali mieszkalnych położonych przy ul. Anny 1, Adama Asnyka 2, Piastowskiej 22, Rynek 6, Targowej 13-15,
20.
26.V.2010r.
w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Anny 5 – Grzegorza Piramowicza 12,oznaczonej jako działka nr 2019oznaczonej jako działka
21.
26.V.2010r.
w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Kłodnica przy ulicy Karola Szymanowskiego.
22.
26.V.2010r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 775/8 k.m.4 położonej w Kędzierzynie - Koźlu przy ul.(…)*, stanowiącej własność Skarbu Państwa
23.
28.V.2010r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.
24.
28.V.2010r.
w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta  Kędzierzyn- Koźle oraz w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań na rok 2010.
25.
31.V.2010r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.
26.
31.V.2010r.
w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2010.
27.
31.V.2010r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia podmiotów realizujących zadania gminy w dziedzinie kultury fizycznej i rekreacji w roku 2010.

Treść zarządzeń „w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu…” zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w zarządzeniu osób fizycznych posiadających status właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - maj 2010 - część XLII 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2010-07-20 00:00:00 
Przygotował: Katarzyna Dysarz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-04-14 15:24:00 
Statystyki  »   Szczegóły  »