Działalność gospodarcza

Wydział Działalności Gospodarczej

Przedsiębiorco.
Jeżeli po 1 stycznia 2008 r. nie dokonałeś żadnej zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Twój wpis jest nieaktualny.

Zgłoś się jak najszybciej w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle w godzinach:
poniedziałek 7:30-17:00,
wtorek – piątek 7:30 - 15:30
celem zaktualizowania wpisu.

Informujemy, że w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle figurują nieaktualne wpisy niezawierające numeru PESEL, NIP, REGON oraz określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). Od 1 lipca 2011 r. utworzona została Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Jak stanowi art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.), domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba wpisana do CEIDG nie będzie mogła zasłaniać się wobec osoby trzeciej zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbała dokonania ich weryfikacji.

Ponadto, Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie wykonywania działalności przed 20 września 2008 r. (np. w urzędzie skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych), a nie wykreślili wpisu z ewidencji działalności zostaną przekazani do CEIDG jako osoby prowadzące działalność. Takim osobom proponujemy sprawdzenie, czy nadal figurują w bieżącej ewidencji działalności gospodarczej pod nr tel. 77 4050365, 77 4050339.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Działalność gospodarcza 
Utworzył: Stanisław Kruk 
Data utworzenia: 2003-07-15 00:00:00 
Przygotował: Administrator systemu 
Odpowiedzialny: Administrator systemu 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-08-17 11:25:45 
Statystyki  »   Szczegóły  »