Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle - sesja LX/10

Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
podjętych na sesji Nr LX/10 w dniu 1 września 2010 r.

Uchwała Nr LX/650/10 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle

Uchwała Nr LX/651/10 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu

Uchwała Nr LX/652/10 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

Uchwała Nr LX/653/10 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

Uchwała Nr LX/654/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Sławięcice, oznaczonej jako działki nr 40/3, 40/5 i 41 stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Kędzierzyn-Koźle,

Uchwała Nr LX/655/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Sławięcice, oznaczonej jako działka nr 40/4

Uchwała Nr LX/656/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty do ceny lokalu użytkowego położonego przy Alei Jana Pawła II 3/IX

Uchwała Nr LX/657/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru

Uchwała Nr LX/658/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010

Uchwała Nr LX/659/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej drogą, składającej się z działek nr 497/2, 557/4, 1050/2 położonej w Kędzierzynie-Koźlu, obręb Kłodnica, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Uchwała Nr LX/660/10 zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2007-2015

Uchwała Nr LX/661/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta

Uchwała Nr LX/662/10 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr LX/663/10 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle - sesja LX/10 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2010-09-07 00:00:00 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-11-28 12:15:36 
Statystyki  »   Szczegóły  »