Wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych

Nazwa usługi/procedury:

Wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych

Wymagane dokumenty:

Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.
Do wniosku dołącza się:

 • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP (załącznik nr 5);
 • oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych i sanitarnych       (załącznik nr 4) wraz z pozytywną opinią komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwego Państwowego inspektora sanitarnego;
 • w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (załącznik nr 6);
 • w przypadku osoby fizycznej numer PESEL;
 • zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki;
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 • dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

UWAGA: wszystkie kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

Opłaty skarbowe:

Nie podlega opłacie skarbowej w myśl art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.)

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobierana jest w wysokości 50 zł.
Wpłat z tytułu opłaty można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle:
nr rachunku 78 1020 3714 0000 4602 0108 5414  lub w kasie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.
Na przelewie należy umieścić dopisek: „opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.

Termin i sposób załatwiania:

Termin i sposób załatwiania:    Prezydent Miasta,  zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane:

 • nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
 • datę i numer wpisu do rejestru;
 • formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
 • nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
 • miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
Decyzja administracyjna o odmowie wpisu (art. 31 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), do rejestru jest wydawana, jeżeli:
 • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru (art. 32 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, jest wydawana w przypadku:
 • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka i klubu dziecięcego;
 • w złożonym wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach znajdują się informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (kancelaria ogólna).

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Władysława Planetorza 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie do wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 • Uchwała Nr IX/112/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 72, poz. 917).

Dodatkowe informacje:

Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.
Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru zwolnione są z opłaty.
Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157).
Po otrzymaniu informacji, organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie, uwzględniające te zmiany.
UWAGA:
Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zamierzający złożyć wniosek     o wykreślenie z rejestru powinien powiadomić o tym zamiarze organ prowadzący rejestr oraz rodziców dzieci objętych opieką co najmniej 1 miesiąc przed terminem złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru.

Formularz(e) do pobrania:

Wniosek o wpis
Wniosek o wykreślenie
Wniosek o zmianę
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie o lokalu
Oświadczenie NIP REGON

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2011-09-23 11:36:05 
Przygotował: Lidia Bryła 
Odpowiedzialny: Lidia Bryła 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-04-28 13:17:50 
Statystyki  »   Szczegóły  »