Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Listopad 2011 - część XII

                                  
REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

kadencja VI
lata 2010 – 2014

część  XII
daty skrajne: 1 do 30 listopada 2011 roku

 

lp.

Nr rejestru

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1.

495/OW/2011

3 listopada 2011 r.

w sprawie wyznaczenia Pani Marii Kalbrum do zastępowania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności

2.

496/PMS/2011

3 listopada 2011 r.

w sprawie wyłączenia pomieszczenia tymczasowego (stanowiącego pokój na poddaszu) z mieszkaniowego zasobu Gminy, przeznaczonego do oddania w najem na czas określony i przeznaczenia na pomieszczenie wspólnego użytku- strych.

3.

497/Fn/2011

3 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.

4.

498/Fn/2011

3 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2011,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
[załącznik]

5.

499/Or/2011

4 listopada 2011 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka ds. wdrożenia i eksploatacji systemów informatycznych w Biurze Informatyki i Ochrony Informacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

6.

500/GNP/2011

7 listopada 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 12/1 na rzecz jego najemców.

7.

501/Or/2011

10 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kindze Łaźniowskiej - p.o. kierownika Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle łącznie z  Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle lub inną osobą umocowaną przez Prezydenta Miasta do takich czynności prawnych.

8.

502/Or/2011

10 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Adrianowi Krząkale - p.o. kierownika Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 1.000 zł. netto.

9.

503/Or/2011

10 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Adrianowi Krząkale - p.o. kierownika Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle łącznie z  Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle lub inną osobą umocowaną przez Prezydenta Miasta do takich czynności prawnych.

10.

504/Or/2011

10 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Beacie Pierzchlewicz - p.o. kierownika Wydziału Rozwoju i Środków Pomocowych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle łącznie z  Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle lub inną osobą umocowaną przez Prezydenta Miasta do takich czynności prawnych.

11.

505/Or/11

10 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle  na podstawie umowy o pracę

12.

506/GNP/2011

10 listopada 2011 r.

w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 602/4, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kędzierzyn, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

13.

507/GNP/2011

10 listopada  2011 r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości    przeznaczonej do sprzedaży w  trybie bezprzetargowym, a położonej w budynku  przy ul: Juliusza Ligonia 23,25.

14.

508/GNP/2011

10 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości    przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a położonej w budynku  przy ul. : Cypriana Kamila Norwida 2A,B.

15.

509/BIO/2011

10 listopada 2011 r.

w sprawie  aktualizacji Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle
załącznik dostępny w Wydziale Organizacyjnym

16.

510/Or /2011

14 listopada 2011 r.

w sprawie powołania II Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Oświatowych i Społeczno-Gospodarczych i ustalenia jego wynagrodzenia.

17.

511/Fn/2011

14 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.

18.

512/Fn/2011

14 listopada 2011r.                        

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2011,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
[załącznik]

19.

513/Fn/2011

15 listopada 2011r.

w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2012.
513_Fn_II.1 Załącznik1 do projektu uchwały 2012.pdf
513_Fn_II.2 Załacznik nr 2 do projektu uchwały 2012.pdf
513_Fn_II.3 Załącznik3 do projektu uchwały 2012.pdf
513_Fn_II.4 Załącznik4 do projektu uchwały 2012.pdf
513_Fn_II.5.Załącznik Nr 5 do projektu uchwały 2012.pdf
513_Fn_II.6. Załącznik6 do projektu uchwały 2012.pdf
513_Fn_II.7 Załącznik7 do projektu uchwały 2012.pdf
513_Fn_II.8 Załącznik nr 8 do projektu uchwały 2012.pdf
513_Fn_II.Projekt uchwały budżetowej.pdf
513_Fn_III. Projekt- uzasadnienie.pdf
513_Fn_IV Wykaz materiałów informacyjnych.pdf
513_Fn_IV.1 budzet-informacje-ogolne.pdf
513_Fn_IV.2 budzet-2012-wykaz-kwot.pdf
513_Fn_IV.3 Wynagrodzenia 2012.pdf
513_Fn_IV.4 Remonty projekt 2012.pdf
513_Fn_Uzasadnienie do zarządzenia.pdf

20.

514/Fn/2011

15 listopada 2011r.

w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
514_Fn_V. Projekt Uchwała WPF.pdf
514_Fn_V.1 zał-1-WPF.pdf
514_Fn_V.2 zał-2-wykaz-przedsiewziec[1].pdf
514_Fn_VI Objaśnienie WPF.pdf

21.

515/Or/2011

15 listopada 2011 r.  

w sprawie  wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
515_Or_zał.1. Kalendarz wyborczy.pdf
515_Or_zał. 2. zgłoszenie kandydata do komisji wyborczej.pdf
515_Or_zał. 3. Protokół z pierwszego posiedzenia komisji wyborczej.pdf
515_Or_Zał. 4. Informacja o terminie zgłaszania kandydatów.pdf
515_Or_zał. 5. zgłoszenie kandydata na radnego.pdf
515_Or_zał. 6. Oświadczenie kandydata na radnego.pdf
515_Or_zał. 7 lista kandydatów zgłoszonych w szkole.pdf
515_Or_zał. 8 zgłoszenie męża zaufania.pdf
515_Or_zał. 9 Karta do głosowania.pdf
515_Or_zał. 10 protokół głosowania w okręgu wyborczym.pdf

22.

516/Or/11

15 listopada 2011 r.

w sprawie określenia zakresu zadań i odpowiedzialności oraz upoważnień II Zastępcy Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle ds. Oświatowych i Społeczno-Gospodarczych – Pawła Ramsa

23.

517/Fn/2011

16 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.

24.

518/Fn/2011

16 listopada 2011r.     

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2011,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

25.

519/PMS/2011

17 listopada 2011r.

w sprawie ponownego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programów  zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na 2011r., oraz tekstu szczegółowych warunków tego konkursu.

26.

520/Or/2011

17 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Kindze Łaźniowskiej - p.o. kierownika Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 1.000 zł. netto.

27.

521/Or/2011

17 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Beacie Pierzchlewicz - p.o. kierownika Wydziału Rozwoju i Środków Pomocowych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 1.000 zł. netto.

28.

522/Or/2011

17 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Gabrieli Helbin-Golasz - p.o. kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle łącznie z  Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle lub inną osobą umocowaną przez Prezydenta Miasta do takich czynności prawnych.

29.

523/Or/2011

17 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Gabrieli Helbin-Golasz - p.o. kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do jednoosobowego składania oświadczeń woli
w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 1.000 zł. netto.

30.

524/Or/2011

17 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Krzysztofowi Szczukockiemu - p.o. zastępcy kierownika Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle łącznie z  Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle lub inną osobą umocowaną przez Prezydenta Miasta do takich czynności prawnych.

31.

525/Or/2011

17 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Krzysztofowi Szczukockiemu - p.o. zastępcy kierownika Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do jednoosobowego składania oświadczeń woli
w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 1.000 zł. netto.

32.

526/Or/2011

17 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Lidii Bryle – zastępcy kierownika Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle łącznie z Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle lub inną osobą umocowaną przez Prezydenta Miasta do takich czynności prawnych.

33.

527/Or/2011

17 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Lidii Bryle zastępcy kierownika Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 1.000 zł. netto.

34.

528/Or/2011

17 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Andrzejowi Reczkowi - p.o. kierownika Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle łącznie z  Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle lub inną osobą umocowaną przez Prezydenta Miasta do takich czynności prawnych.

35.

529/Or/2011

17 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Andrzejowi Reczkowi - p.o. kierownika Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 1.000 zł. netto.

36.

530/Or/2011

17 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu gminy Kędzierzyn-Koźle do właściwych organów z wnioskami o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości gminnych znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle i udziału w postępowaniach o wydanie takich zezwoleń, prowadzonych przez właściwe organy I instancji oraz wyrażania zgody, której mowa w art.83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

37.

530/Or/2011

17 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu gminy Kędzierzyn-Koźle do właściwych organów z wnioskami o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości gminnych znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle i udziału w postępowaniach o wydanie takich zezwoleń, prowadzonych przez właściwe organy I instancji oraz wyrażania zgody, której mowa w art.83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

38.

531/Fn/2011

23 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.

39.

532/Fn/2011

23 listopada 2011 r.        

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2011,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
[załącznik]

40.

533/Or/2011

24 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Konradowi Kuczowi – kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle łącznie z  Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle lub inną osobą umocowaną przez Prezydenta Miasta do takich czynności prawnych.

41.

534/Or/2011

24 listopada 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Konradowi Kuczowi - kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do jednoosobowego składania oświadczeń woli
w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 1.000 zł. netto.

42.

535/Or/2011

24 listopada 2011 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko kasjera w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

43.

536/OW/2011

24 listopada 2011 r.

w sprawie wyznaczenia Pani Anety Olejnik do zastępowania dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności

44.

537/OW/2011

24 listopada 2011 r.

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Walczak- nauczyciela kontraktowego  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

45.

538/OW/2011

24 listopada 2011 r.

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Gwioździk - nauczyciela kontraktowego  Publicznego Przedszkola Nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

46.

539/OW/2011

24 listopada 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Kaliny Wołowskiej- nauczyciela kontraktowego  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego

47.

540/OW/2011

24 listopada 2011 r.

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Barzyk - Podedwornej- nauczyciela kontraktowego  Publicznego Przedszkola Nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

48.

541/GNP/2011

24 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości    przeznaczonych do sprzedaży w  trybie bezprzetargowym, a położonych w budynkach  przy ul: Jana Matejki 26,28, Stanisława Moniuszki 2A,B, Portowej 43A,B,C, Jurija Gagarina 2A,B,C, Romana Dmowskiego 2A,B,C,D,E,F, Fryderyka Chopina 1,3,5,7,9, Koszykowej 17A,B,C, 21A,B,C, Tadeusza Kościuszki 14,16, 23,25,27, 35A,35,37,39,39A, 44,46,48, Jana Sobieskiego 24A,B, Elizy Orzeszkowej 1,3,5,7,9,11,13, Konstantego Damrota 21A,B,C, Karola Miarki 17,19, Żwirki i Wigury 2,4,6,8,10, Arki Bożka 5,7, Adama Mickiewicza 16,18, Grzegorza Piramowicza 18-Władysława Planetorza 3, Targowej 7,9,11, 23,25,27, Dębowej 3,4, Karola Szymanowskiego 49A,B, 55A,B, Józefa Lompy 6A,B,C, Marii Konopnickiej 3,3A, Juliusza Ligonia 17,19,21, Piastowskiej 17.

49.

542/GNP/2011

24 listopada 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, w zamian za wygaśnięcie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej drogą (ul. Marynarska i ul. Józefa Chełmońskiego), położonej w obrębie Kłodnica, składającej się z działki nr 1052/4, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.

50.

543/GNP/2011

24 listopada 2011 r.

w sprawie ustanowienia służebności gruntowych w całości na działkach nr 3417/216 i nr 3417/193 k.m.12, położonych w Kędzierzynie – Koźlu obrębie Kędzierzyn przy ul. Królowej Jadwigi, stanowiących własność Gminy Kędzierzyn – Koźle.

51.

544/GNP/2011

24 listopada 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 1983/14 k.m.11, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle w rejonie ul. Marii Konopnickiej, zgodnie ze wzorcem nr Or.0530-1/05.

52.

545/GNP/2011

24 listopada 2011 r.

w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia należącego do Grażyny i Jerzego Stachoń udziału wynoszącego 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 921/30, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kędzierzyn, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

53.

546/GNP/2011

24 listopada 2011 r.

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działek nr 470/3, 472/4 i 473/4 położonych  w obrębie Kędzierzyn, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości.
[wykaz]

54.

547/Or/2011

24 listopada  2011 r.

zmieniające zarządzenie nr 1505/Or/09 z dnia 8 października 2009 r. w sprawie powierzenia wskazanym pracownikom Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle zadań i obowiązków członków zespołu zarządzającego projektem „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału  administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania  w administracji samorządowej ”.

55.

548/PMS/2011

24 listopada 2011r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok  2012.

56.

549/PMS/2011

24 listopada 2011r.

w sprawie zatwierdzenia list osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony, lokalu socjalnego i listy osób oczekujących na zamianę lokalu oraz przedłożenia do wiadomości Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych            i Rodziny Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle.
[załącznik nr 1]
[załącznik nr 2]
[załącznik nr 3]

57.

550/Fn/2011

25 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.

58.

551/Fn/2011

25 listopada 2011r.      

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2011,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
[załącznik]

59.

552/Or/2011

28 listopada 2011 r.

w sprawie powołania komisji wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zarządzonych na dzień 14 grudnia 2011 r.

60.

553/Fn/2011

29 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.

61.

554/Fn/2011

29 listopada 2011r.                        

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn- Koźle na rok 2011.

62.

555/Or/2011

30 listopada  2011 r.

w sprawie upoważnienia Pani Teresy Koczubik - dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu do prowadzenia od dnia 1 stycznia 2012 r. postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, działań wobec dłużników alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z zakresu wspierania rodziny, w tym wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

63.

556/Or/2011

30 listopada 2011 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 515/Or/2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta.

Treść zarządzeń „w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu…” zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w zarządzeniu osób fizycznych posiadających status właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Listopad 2011 - część XII 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2012-01-09 10:47:31 
Przygotował: Małgorzata Matykiewicz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-04-14 15:30:51 
Statystyki  »   Szczegóły  »